Advokatura 1/1

01 Maj, 2012

Revizija - advokat

Generalna — Autor advokatovanje @ 20:18

Dosta često se dešava, da stranka u parničnom postupku, tj. ona stranka koja je izgubila spor, čak i nakon pravnosnažnosti istog, smatra da je sud povredio zakon na njenu štetu, te da bi, u svetlu činjenica iznetih u postupku, odluka suda morala biti drugačija.

Tu dolazimo, do pitanja vanrednih pravnih lekova u parničnom postupku, tj. konkretno, do pravnog leka, koji je najzastupljeniji u praktičnoj primeni, uprkos restriktivnosti zakonskih propisa - revizije.

  Revizija, kao vanredni pravni lek je, od svog nastanka u srpskom zakonodavstvu, pa sve do danas, trpela izmene, prevashodno restriktivnog karaktera, tako da, novi zakon o parničnom postupku, ne poznaje direktnu reviziju, dok su razlozi za izjavljivanje revizije umnogome ograničeni, no, ipak, to ne umanjuje praktičnu važnost ovog pravnog leka.

Revizija protiv presude je strogo formalan akt, i kao takav, podložan odbačaju iz procesnih razloga, te stoga, nikome ne bih preporučio samostalno sastavljanje revizije, bez angažovanja stručne pomoći od strane od advokata. No, kako nisu svi u finansijskoj mogućnosti da za potrebe sastava revizije angažuju stručnu pomoć, to ću, u ovom tekstu, pokušati što jednostavnije pojasniti koje sve elemente revizija mora sadržati, te kako sastaviti istu.

Za početak, neophodno je znati, da sprovođenje postupka po reviziji, u predmetima u kojima je postojao pravni osnov za pokretanja revizije, predstavlja preduslov, za podnošenje ustavne žalbe, pa zatim i žalbe sudu u Strazburu.

Revizijom se mogu pobijati, samo presude donete u drugom stepenu, što će reći da, ukoliko protiv presude prvostepenog suda niste iskoristili pravo na žalbu, pa je ona postala pravnosnažna, to znači da nemate pravo da podnesete reviziju protiv takve presude. Revizija se može izjaviti samo u određenim pravnim stvarima, tj. u sporovima koji prelaze određenu vrednost i specifičnim vrstama sporova, u kojima postoji javni interes za utvrđivanje apsolutne istine. Međutim, odredbe ZPP RS, predviđaju mogućnost podnošenja revizije i protiv presude, koja ne ispunjava ove uslove, a veće Vrhovnog kasacionog suda, ima pravo da, ukoliko smatra da su prava podnosioca ozbiljno povređena, da po takvoj reviziji postupi i donese odluku.

Revizija se može podneti iz dva razloga:

- apsolutno bitnih povreda odredaba ZPP RS,

-pogrešne primene materijalnog prava.

 

Iz ovoga proizilazi, da sud u postupku po reviziji, ne može ukinuti, niti preinačiti pravnosnažnu presudu, zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Rok za podnošenje presude je prekluzivan - 30 dana, što će reći, da rok počinje teći od dana prijema odluke drugostepenog suda.

Kako dalje teče postupak? Postupak po reviziji se deli na postupak pred prvostepenim i postupak pred revizijskim sudom. Prvostepeni sud, nakon prijema revizije, vrši formalno ispitivanje revizije, tj. da li je ista blagovremena, dopuštena i potpuna. Nakon toga, sud, ukoliko u reviziji pronađe određene formalne nedostatke, istu može odbaciti rešenjem i time okončati postupak, pre no li ista bude dostavljena Vrhovnom kasacionom sudu. Upravo iz ovog razloga i usled strogosti forme predviđene za ovaj vanredni pravni lek, isti nikako ne treba sastavljati bez saveta advokata.

Ukoliko je revizija formalno ispravna, prvostepeni sud, jedan primerak dostavlja nadležnom javnom tužilaštvu, pa zatim predmet prosleđuje Vrhovnom kasacionom sudu.

Postupak pred revizijskim sudom se sprovodi bez rasprave. Revizijski sud ponovo vrši kontrolu formalne ispravnosti revizije, a zatim odlučuje o osnovanosti iste, u sednici, tj. bez rasprave. U praksi, veće imenuje sudiju izvestioca, tj. sudiju koji će pročitati čitav predmet i ostatak veća, na sednici, obavestiti o sadržini predmeta, kao i o prigovorima iznetim u reviziji. Nakon toga, sud donosi odluku glasanjem.

Iz ovoga jasno proizilazi, od kakvog je značaja sama sadržina i obrazloženost revizije. Imajte u vidu, da prosečan parnični predmet, u vreme kada stigne pred veće revizijskog suda, broji više stotina, ako ne i hiljada strana materijala, te da je često, što zbog fizičke prenatrpanosti veća, što zbog drugih faktora, gotovo nemoguće očekivati od revizijskog suda, da će vaš predmet, pregledati izuzetno detaljno, od početka do kraja, što bi se reklo. Zato je od krucijalne važnosti, da vaša revizija, bude jako detaljna, te da u istoj, budu veoma jasno i precizno obrazloženi vaši razlozi za podnošenje revizije, uz pozivanje na određene dokumente, iz samog spisa predmeta. To će, u mnogo čemu pomoći u radu revizijskog suda, a vama će dati sigurnost, u smislu, da ćete biti uvereni, da će svi aspekti vašeg spora, biti dostupni i izneti pred revizijsko veće, na odlučivanje. Naravno, u komplikovanijim pravnim stvarima, a većina revizijskih sporova to jeste, to bi značilo, da jedna dobra revizija mora sadržati, verovatno i više desetina strana obrazloženja, a, opet ponavljam, ovaj posao, nikako ne bih preporučio pravnom laiku.

Kakve odluke sud može doneti? Ukoliko se utvrdi, da je bilo apsolutno bitnih povreda odredaba postupka, revizijski sud će odluku ukinuti i vratiti je na ponovno odlučivanje, uz jasno obrazloženje, kakve je propuste prvostepeni (ili drugostepeni) sud napravio, te kako iste treba ispraviti.

Ukoliko sud utvrdi, da je došlo do pogrešne primene materijalnog prava, on će onda, odluku preinačiti, u vidu presude, koja postaje pravnosnažna danom dostavljanja obema strankama.

Na kraju, kao rezime, treba napomenuti, da se veoma često, revizija kao pravni lek, vidi samo kao stepenik, koji morate preći, da bi stigli do ustavne žalbe, tj. žalbe sudu u Strazburu, ali to u praksi, doista nije tako. Osnovana i dobro obrazložena revizija, itekako može rešiti vaše probleme, kojima ste bili izloženi pred prvostepenim i drugostepenim sudom, bez daljeg uplitanja i produbljivanja postupka, pred Ustavnim ili sudom u Strazburu.

 

Adv. Miroslav M. Rnjaković

Tel: 064/137-10-46

email: advrnjakovic@yahoo.com 


Komentari

 1. dobar i koristan post,moram da primetim da će u narednom periodu revizija ,kao pravni lek, teže prolaziti jer se na sudskom veću neće donositi odluke jednoglasno , pošto će očigledno uslediti,nova reforma reforme pravosuđa, odnosno reizbor pa će u većima sedeti uskoro bivše kolege "nepodobni" sa "dostojnima" , tad nastupa pravni galimatijas.što se tiče obazloženja po osnovima,- apsolutno bitnih povreda odredaba ZPP RS,
  -pogrešne primene materijalnog prava ,slažem se da će svako dobro obrazloženje biti prihvaćeno ali treba to znati sačiniti , sve treba dobro isčitati i vladati pravnom materijom ,što je meni dobro poznato te ipak stojim na stanovištu da treba taj posao prepustiti advokatu , ne treba se petljati i žaliti novac a ako ga stranka nema , bolje da pozajmi, nego da eksperimentiše na svoju štetu.

  Autor mediterraneo — 01 Maj 2012, 22:35

 2. Od 1999. godine vodim spor protiv RH, zbog povrede mojih materijalnih i drugih prava propisanim Zakonom o Hrvatskim braniteljima iz 1996. godine. naime u Zakonu ( NN 23.12.1996. br.108, str. 4402). U Zakonu stoji da se moj problem mora rješiti najkasnije do 31.12.1998. Ja sam sredstva za kupnju stana dobio tek 06.03.1997. I pri tom izgubio 8.500,00 DM, koje sam dao kao kaparu za kupnju stana. Pošto su novčana sredstva prekasno stigla, ostao sam bez kapare. Drugostupanjski sud preko tog zakona o Hrvatskim Braniteljima iz 1996. olako prelazi i kaže da RH nije kriva jer nije bilo dosta novaca. sada bih išao na Reviziju te presude. Da li mi možete pomoći? Spor se vodio više od 13 (trinaest) godina, ne mojom krivnjom. Sada po presudi Županijskog suda moram platiti troškove u iznosu od 11.740,00kn. Kojih ja nemama.

  Autor Davor Kezija — 02 Jan 2013, 10:53

 3. Kupili smo kucu 2007,cistu bez tereta,bez zabelezbe.kako se nismo upisali u katastar,jer smo dobili mogucnost placanja u ratama...zbog duga bivseg vlasnika(menice) vodio se parnicni postupak protiv duznika kojeg nikad nisu trazili na nasoj adresi(s obzirom da smo se uselili u kucu omah posle kupovine).2009 doneto izvrsenje presude a 2011 upisuju zabelezbu u katastar(jer se igrom slucaja postojalo njegovo ime u katastar)sad nam prodaju kucu,a mi nikom krivi a ni duzni!da stvar bude jos bizarnija sud mi nije omogucio da regulisem suvlasnicka prava jer sam 2007 pocela da gradim spratni deo za koji imam i ugovor overen u sudu,ulozili smo sve moguce zalbe i nisu dozvolili da se idlozi izvrsenje presude do daljnjeg,pokrenut je parnicni postupak,koji nikako da pocne...banka svaljuje krivicu na sud,propustili su navodno upis hipoteke a moje misljenje je da je sama banka krivac.pa ovim putem vas pitam da li smo mi duzni da placamo necije propuste? u pitanju su 2 porodice koje ce ostati na ulici.svekrva(invalid)svekar,dever kojem je ostecen vid.i na spratnom delu ja kao samohrana majka sa dvoje dece,nezaposljena?molim za odgovor?unapred hvala...

  Autor lukic spasic olivera — 19 Mar 2013, 10:09

 4. postovane dame i gospodo i ja vodim spor od 2003 godine naime meni je iznudjen blanko potpis i na to je dokucano punomocje koje ja navodno ovlascujem da proda plac,kako sam ja zivela u inostranstvu nisam imala prilike da obilazim plac a pojma nisam imala sta se dogadja vremena su postala teska rat pa problemi radjanja dece nemanje dokumentacije itd.kad sam dosla da obidjem plac 2003 god,tamo je vec bila sagradjena kuca onako karabina .jasam odma otpocela proces i tri put je prvostepeni sud presudio u moju korist,alaj apelacioni sud je 11og marta ove godine pobio presudu pa sam ja pisala zahtev za zastitu zakonitosti.casni sud prvostepeno je presudio zato sto vestak je potvrdio daje to punomocje dokucano da punomocje nije ispravno da je falsifikat overeno bez mog prisustva imam dokaz da taj dan kad se overavalo to navodno punomocje sam bila na konrtolu kod lekara i hvala bogu igrom slucaja ili bozja zastita jasam taj dokument sacuvala u starim stvarima te ga posle slucajno nasla i dostavila sudu.molim vas ko boga da mi kazete kakve su moje sanse sad na kasacionom sudu dali ce to sud priznati.hvala unapred.poz.fata

  Autor fatima baumann — 13 Jun 2013, 00:08

 5. odlicna sugestija za sadrzinu revizije.Moj slucaj je stvarno problematican.da razmisljam da li uopste je pisati ,jer ,cinjenice stoje pre svega prva da je bilo manjka novca u momentu kontrole,potpisao zapisnik akoji je nepotpun,nema svarnog stanja novca,prazne rubrike ... ,samo cifra napisana t_c uplacuje odmah istog dana manjak,2.razlog za prestanak r.o.konstatacija pijanog stanja ,na osnovu izjava svedoka ,bez izvrsenog alko testa.hitno sta da radim?Pozdrav

  Autor djordjina — 25 Jul 2013, 23:14

 6. Поштовани колега, да ли је допуштено одустати од једног истакнутог разлога у већ изјављеној ревизији пре доношења одлуке о истој.

  С поштовањем, Жељко Жугић.

  Autor Жељко Жугић — 22 Jan 2014, 13:49

 7. Iz Vašeg teksta proizlazi da fizičko lice bez advokata može da podnese vanredan pravni lek, iako su odredbe člana 85. stav 6. ZPP-a: "Stranku mora da zastupa advokat u postupku po vanrednim pravnim lekovima, izuzev ako je sama advokat.". Da li može bez advokata ili ne može? Unapredd Vam se zahvaljujem na odgovoru!

  Autor Dragan Janković — 23 Sep 2014, 18:55

 8. Dragi Gospodine / Gospođo,

  Nudimo privatne, komercijalne i osobne kredite s vrlo minimalnim godišnjim kamatnim stopama kao niska kao 2% u roku od 1 godine do 47 godina otplate trajanje razdoblja na bilo kojem dijelu svijeta. Dajemo kredite u rasponu od 2000 do 500 milijuna. Naši krediti su dobro osigurani, a maksimalna sigurnost je naš prioritet .; Imajte na umu da, ako ste mlađi od 18 godina nećete morati koristiti sve svoje podatke će biti ispravno ažurirani sa svojim zemljama s visokim komisije, kako bi bili sigurni da ste pravi, prije nego što vrijede.
  kontaktirajte nas e-mail: zenithloanlimited@gmail.com

  Autor Zenith Loan Limited — 23 Apr 2015, 07:27

 9. Često se dešava da račun potpiše osoba koja nije odgovorna ili nemože da se utvrdi ko je potpisao.
  "Ukoliko posedujete ispravnu verodostojnu ispravu, dokaz da je dužnik primio istu, kao i otpremnicu o prijemu robe"

  Autor K.S. — 05 Mar 2016, 16:23

 10. sa reviziskomresenjem ponistene prva i druga stepene presuda Po reviziommpredmet vracen na ponovnom razmatranjem u prvom stepenom sudu
  Pitanje resenje reviziedali je pravosnazena konacna i dali jase obavezujem da vratim inkasirani dug po pravosnaznom presudomprvog i drugog stepene
  Il treba ciekac do pravosnaznepresudo kojvec pocelopo reviziju

  Autor Belti — 17 Mar 2016, 00:19

 11. kupio sam njivu 2001 tuzen sam kao drugotuzeni za ponistaj mog kupoprodainog ugovora Prvosstepeni sud na kraju rasprave odacuje tuzbu tuzioca sledi zalba visem sudu Visi sud po zalbi preinacava odluku i resenjem ponistava moj ugovor navodeci da je tuzilac drzalac i na osnovu odrzaja stekao pravo iako sam ja upisan u zemljisne knjie IMAM LI OSNOVA REVIZIJOM NA DRUOSTEPENU Prsudu

  Autor vito — 27 Mar 2016, 20:02

 12. Zdravo,
  Jeste li razmatrali opcije za financiranje nove kupnje kuće, izgradnje, kredita za nekretnine, refinanciranja, konsolidacije duga, osobnih ili poslovnih ciljeva? Dobrodošli u budućnost! Financiranje lako s nama. Kontaktirajte nas dok nudimo našu financijsku uslugu uz nisku i povoljnu kamatnu stopu od 2% za zajmove s dugim i kratkim rokom. Zainteresirani kandidati trebaju nas kontaktirati za daljnje postupke stjecanja zajma putem (ROBERTDAVIDFINANCIALCOMPANY@GMAIL.COM)

  Autor Robert David — 22 Sep 2017, 14:08

 13. 4 tuzioca , drugostepena presuda, u medjuvremenu umro 1 tuzitelj, (naslednici nece da pokrecu dalji postupak revizije)da li je moguce da samo ostala tri tuzioca podnose reviziju ako je presuda izrecena 20.03.2917 i kada izlazi rok, hvala unapred

  Autor Stojan Grujicic — 09 Dec 2017, 13:50


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.rs