Advokatura 1/1

23 Jan, 2012

Ugovor o doživotnom izdržavanju - advokat

Građansko pravo — Autor advokatovanje @ 17:51

Ugovor o doživotnom izdržavanju, po svojoj zakonskoj definiciji je, ugovor kojim se jedno lice, primalac izdržavanja, obavezuje da će na drugo lice, davaoca izdržavanja, nakon svoje smrti, preneti određene stvari u svojinu, dok se davalac izdržavanja, zauzvrat, obavezuje, da će primaoca izdržavanja izdržavati do smrti, te da će ga nakon smrti sahraniti, u skladu sa željama primaoca.

Toliko o zakonskoj definiciji. Kako sastaviti jedan ovakav ugovor? Ugovor o doživotnom izdržavanju je, po svojoj prirodi, formalan ugovor, tj. on je punovažan, samo u slučajevima kada je isti sastavljen pred sudom, u posebnoj vrsti vanparničnog postupka, pred nadležnim sudijom pojedincem. Kao prvo, sudu se dostavlja zahtev za sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju, da bi sud, nakon toga, zakazao ročište, na kome će isti biti sastavljen. 

Sada, po zakonu, sud bi trebao i neuku stranku, tj. pravnog laika, na gore pomenutom ročištu, upoznati sa svim njegovim pravima i aktivno učestvovati u sastavljanju teksta ugovora, a po željama ugovornih strana, tj. ako iste sudu nisu dostavile gotov tekst ugovora. Nažalost, praksa opovrgava ovakvo zakonsko rešenje, a prevashodno iz logističkih razloga, te je jako čest slučaj, da sud ugovorne strane vraća, po nekoliko puta, zakazujući nova ročišta, sa nalozima kako ugovor ispraviti i dovesti u zakonsku formu, a ti nalozi, veoma često, mogu biti krajnje nerazumljivi za neuke stranke. Svakako, u ovakvim slučajevima se savetuje angažovanje stručnog lica - advokata, za izradu jednog ovakvog ugovora, kako bi se izbeglo odugovlačenje samog postupka, jer na kraju, troškove istog, snosi podnosilac zahteva.

Jako je bitno imati u vidu, da zakon predviđa zabranu, po kojoj davalac izdržavanja ne može biti lice koje se bavi medicinom, a usled mogućnosti istog, da izvrši uvid u zdravstveni karton primaoca izdržavanja i samim tim ima jasniju predstavu, koliko primalac još može poživeti, čime nestaje aleatornost (neizvesnost) samog ugovora, kao jedna od bitnih odlika istog. Naime, davalac izdržavanja, koji se bavi medicinom, to može postati, isključivo na osnovu pismenog odobrenja organa starateljstva (centra za socijalni rad).

Ovaj i ovakav ugovor je, veoma često, predmet kontroverzi, jer veoma često se istim, iz nasledstva, na posredan način isključuju zakonski naslednici, te se veoma često dešava, da epilog istih budu dugi i iscrpljujući sudski postupci, upereni protiv davaoca izdržavanja. Imajući u vidu samu kompleksnost zakonskih rešenja, opet ponavljam, zarad mira davaoca izdržavanja nakon smrti primaoca, jako je bitno da ugovor bude valjano sastavljen, tj. da svi aspekti istog budu detaljno regulisani, te opet, predlažem angažovanje stručnog lica.

Ukoliko, pak, neko nema volje, niti sredstava za angažovanje advokata, par stvari bi trebalo imati na umu. Razlozi, predviđeni u zakonu, za raskid, tj. poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju su poremećeni odnosi između ugovornih strana i neispunjenje ugovornih obaveza.

Kao prvo, s obzirom na prirodu ugovora, veoma je čest slučaj, da će do primaočeve smrti, primalac i davalac izdržavanja, živeti zajedno, zarad ispunjenja ugovornih obaveza. Zakon je, zbog ove eventualnosti, predvideo, kao jedan od razloga za raskid ugovora, poremećaj odnosa između ugovornih strana. U slučaju ovakvog raskida, davalac izdržavanja ima pravo na pravičnu naknadu, za do tada uložen trud. Zatim, drugi razlog za raskid je neispunjenje ugovornih obaveza od strane davaoca izdržavanja, tj. u slučajevima, kada davalac ne vrši izdržavanje u skladu sa ugovorom. U oba slučaja, raskid se vrši sudskim putem.

Takođe, važno je napomenuti, šta se događa, ukoliko davalac izdržavanja umre pre primaoca. U tom slučaju, primalac je obavezan da potomke davaoca izdržavanja pozove da preuzmu njegovu ugovornu obavezu, ako oni to odbiju, ugovor se smatra raskinutim i njima ne sleduje nikakva naknada. Međutim, ukoliko naslednici davaoca izdržavanja, imaju volju, ali nemaju mogućnosti da nastave sa davanjem izdržavanja, zakon im je propisao pravo na dobijanje pravične naknade, za dotadašnje izdržavanje od strane pokojnog davaoca.

Oko čega se najčešće vode sporovi? Gro sporova vezanih za ovaj ugovor, pokreću zakonski naslednici primaoca izdržavanja, koji se smatraju obmanutim i prevarenim, činjenicom da od primaoca izdržavanja neće naslediti ništa, te su ovakve tužbe, najpre uperene na poništaj ugovora, što zbog mana volje (prevare, zablude, prinude, nesposobnosti za rasuđivanje od strane primaoca izdržavanja), ili su iste uperene na poništaj ugovora, po osnovu neispunjenja. Ovo je u praksi, jako teško dokazivo, te je većina ovih i ovakvih sporova osuđena na propast, naročito, ukoliko primalac i davalac izdržavanja, zaključe Aneks ugovora o doživotnom izdržavanju.

Ovde bih preporučio oprez. Često se dešava, da davaoci izdržavanja, nakon potpisivanja Aneksa ugovora o doživotnom izdržavanju, kojim se još jednom, formalnim putem, potvrđuje volja ugovornih strana i dotadašnje ispunjenje ugovornih obaveza od strane davaoca, jednostavno prestanu da vode računa o primaocu izdržavanja, svesni činjenice, da u svoju korist, imaju dva pravno savršena dokumenta, koja je jako teško oboriti na sudu.

Na kraju, šta preporučiti? Što je sam ugovor bolje sačinjen, to su mogućnosti obaranja istog sve manje. U ugovoru treba taksativno navesti sve obaveze davaoca izdržavanja, do najsitnijih detalja, a ne ugovoriti paušalnu obavezu "izdržavanja", ugovor mora biti sačinjen u skladu sa zakonom, detaljno i vešto, kako bi i jedna i druga strana, bile sigurne, da potpisivanjem istog, rešavaju velika pitanja u svom životu. Primaocima bih savetovao, da ne potpisuju Anekse ugovora, već da davaocu dozvole, da na drugi način, zlu ne trebalo, pribavlja dokaze o njegovom izvršenju ugovornih obaveza, a davaoci bi trebalo, da svoje aktivnosti obznane, kako prijateljima, komšijama i drugim potencijalnim svedocima, već i da čuvaju svaki dokument, svaku uplatnicu sa svojim potpisom, kao i svaki drugi dokaz svojih radnji izdržavanja.

 

Adv. Miroslav M. Rnjaković

email: miroslavrnjakovic@yahoo.com

tel: 064/137-10-46


Komentari

 1. molim vas da me posavetujete sta mogu da uradim
  ,ja i sestra smo sacinile ugovor o izdrzavanju sa ocem i majkom,stim da sestra kao kad umru roditelji nece uzeti nista jer ona ima zivi u svetskoj vec je usla u ugovor samo kao zastita meni od bratanca i snaje jer mi je brat umro ako budem imala problema sa njima ,imam svedoke za te njene reci,to ne pise u ugovoru, i oni su izuzeti u tome,u ugovoru pise da svaka od nas treba a se stara o roditeljima prema svojoj mogucnosti medjutim ona nije ni za zivota oca a ni sad ni majci niti salje nista niti pomaze kazem zivi u svetskoj, ja zivim sa majkom i staram se o njoj,kako i mozemo li da ponistimo ovaj ugovor.unapred hvala za savet

  Autor selma1927 — 12 Maj 2012, 11:12

 2. Savete ne dajem u tekstu članka. Kontaktirajte me na mail ili telefonski broj iz članka, pa ćete dobiti odgovor.

  Autor advokatovanje — 13 Maj 2012, 14:17

 3. Nakon jednog slučaja koji se dogodio u mom selu izmedju oca kao primaoca doživotnog izdržavanja i sina kao davaoca doživotnog izdržavanja, sve moje predstave o ugovoru o doživotnom izdržavanju kao najsigurnijem pravnom poslu ovakve vrste, srusile su se kao kula od karata, a ono što je posebno bilo interesantno je traganje za odgovorom može li primalac doživotnog izdržavanja za života raspolagati imovinom obuhvaćenom ugovorom o doživotnom izdržavanju pre nego što prethodno raskine ugovor o doživotnom izdržavanju.Odgovor na ovo pitanje našao sam u jednom parničnom predmetu Opštinskog suda iz Novog Sada iz 1998. godine, u kom predmetu je Vrhovni sud Srbije po Leposavi Karamarković kao predsedniku sudskog veća izrazio shvatanje da se istom imovinom ne može dva puta raspolagati, pa je poništio ugovor o poklonu kojim je poklonjena imovina iz ugovora o doživotnom izdržavanju koji prethodno nije raskinut. Ta odluka ne sadrži nikakvo posebno obrazloženje, a kada sam na savetovanju Glosarijuma iz Beograda u Vrnjačkoj Banji 2007. godine o tome upitao prof. Leposavu Karamarković, odgovorila mi je da kada bi ponovo o tome sudila da bi isto presudila sa istim shvatanjem za koje nije potrebno nikakvo posebno obrazloženje, jer je nedopušteno istom imovinom dva puta raspolagati. Medjutim, pronašao sam odluku VSS iz 2005. godine u kojoj je izraženo drugačije shvatanje gde se kaže da primalac doživotnog izdržavanja može da raspolaže svojom imovinom iz ugovora o doživotnom izdržavanju pre nego što se raskine ugovor o doživotnom izdržavanju jer je on titular te imovine do kraja svog života i može sa njom da radi šta hoće, što je kod mene izazvalo pravu zabunu u pogledu pravne sigurnosti ugovora o doživotnom izdržavanju, ako VSS ima ovakvo shvatanje po pitanju raspolaganja imovinom iz tog ugovora. Lično mislim da je nedopustivo raspolagati imovinom kojom se jednom raspolagalo sve dok se ne poništi takav pravni posao, jer bi takvo raspolaganje bilo ne samo nemoralno, nego bi zadiralo u suštinsko pitanje pravne sigurnosti davaoca doživotnog izdržavanja, odnosno podrivalo bi temelje suštine osnovnog smisla ugovora o doživotnom izdržavanju kao pravnog instituta, pa smatram da je prof. Leposava Karamarković apsolutno u pravu i da je to tako kako ona kaže, a ne nikako kako su to neke druge sudije VSS naknadno izrazile svoje pogrešno pravno shvatanje.Da bi čudo bilo veće, ovo pitanje sam često nametao jednoj koleginici na poslu koja se pripremala da polaže pravosudni ispit da bi joj se moglo takvo pitanje nametnuti na ispitu i gle čuda, to se i dogodilo kod prof. Perovića, tako da je ona bila već pripremljena da valjano odgovori na to pitanje, što je izazvalo veliki smeh među nama, kakve li slučajnosti.Nisam bio lenj, pa sam radi razjašnjenja tog spornog pitanja pozvao i našeg najvećeg autoriteta za nasleno pravo prof. Olivera Antića, koji me je iznenadio svojim odgovorom da primalac doživotnog izdržavanja može raspolagati imovinom iz ugovora o doživotnom izdržavanju, s tim što za slučaj da sud ne raskine ugovor o doživotnom izdržavanju, davalac doživotnog izdržavanja ima pravo naturalne restitucije od na primer poklonoprimca kome je imovina iz ugovora o doživotnom izdržavanju poklonjena putem ugovora o poklonu pod uslovom da je davalac doživotnog izdržavanja izvršio zabeležbu ugovora o doživotnom izdržavanju u katastarske knjige, a ako to nije učinio da ima samo pravo naknade štete od poklonoprimca u visini tržišne cene poklonjene imovine koja je bila predmet ugovora o doživotnom izdržavanju.

  Autor Miroslav Nikolic — 08 Jun 2012, 20:49

 4. Jedino ispravno tumačenje prava raspolaganja imovinom koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju, od strane primaoca izdržavanja, pre raskida istog, jeste da je isto nedopušteno. Za razliku od testamenta, čije sve odredbe stupaju na snagu mortis causa, te iz toga logično proizilazi da ostavilac može raspolagati za života imovinom koja je predmet testamenta, ugovor o doživotnom izdržavanju je, dvostrano obavezan i teretan ugovor, a odredbe istog, vezane za davanje izdržavanja, stupaju na snagu potpisivanjem ugovora, dakle inter vivos. Što se tiče dvaju različitih odluka, po istom pitanju, naše sudstvo nije imuno na takve probleme, a isto bi moglo biti rešeno, samo putem zahteva za ujednačavanje sudske prakse, ili pak, ukoliko bi jedan ovakav slučaj završi u Strazburu, pa da nam Evropljani, konačno objasne, kako se tumači pravo.

  Autor advokatovanje — 09 Jun 2012, 18:57

 5. Otaci i majka su 1999.godine, sklopili ugovor o doz.izdrzavanju sa bratom a da o tome ni ja ni sestra nismo znali. U dokumentu stoji da sve pripada njemu. Na sudu ni ja a ni sestra nismo osporavali ovaj dokument, ali smo se pre toga dogovorili sa bratom da stara devizna stednja pripadne nama, sto se on navodno slozio, do samog sudjenja kada on opovrgava nas dogovor i prihvata se nasledja kao i majka na staru deviznu stednju. NAKON TOGA odlazimo do banke gde se vrši preknjizenja, i on zajedno sa majkom, navodno prihvataju da meni i sestri poklone svoje delove. JA sam sve organizovao, napravio ugovore, sa bankom dogovorio termin dolaska kod njih, u sudu organizovao dan overe ugovora... I na dan svega toga kada je trebalo da se ovo završi ON i majka se nepojavljuju u sudu i banci. STA SADA DA RADIM???????

  Autor ZORAN — 14 Jun 2012, 11:35

 6. Javite mi se na mail ili putem telefona.

  Autor advokatovanje — 14 Jun 2012, 16:58

 7. Pitanje:

  Postovani imam jedno veoma komplikovano pitanje za Vas, i molio bih ako je moguce da mi odgovorite, na sta sam unaprijed veoma zahvalan.

  Osoba A sa osobom B potpisuje Ugovor o dozivotnom izdrzavanju, sve po propisu i zakonu u sudu pred sudijom …, a sa sve urednim papirima.
  Medjutim, osoba A je par mjeseci prije ovog ugovora izvrsila zamjenu imovine po osnovu ugovora(ugovor o zamjeni) sa osobom C.
  Po Ugovoru o dozivotnom izdrzavanju osoba A daje kucu osobi B na ime izdrzavanja,ali je tu kucuosoba A (ugovorom o zamjeni) vec zamijenila sa osobom C -HRONOLOSKI GLEDANO(KASNIJE SE SAZNALO ZA UGOVORE U MOMENTIMA POTPISIVANJA SE NEZNA ZA NJIH)
  Posle smrti osobe A, ostaje imovina koja se vodi na njegovo ime.
  Osoba A nema direktnih potomaka, vec samo potomci 1 reda.
  PITANJE GLASI: Dali osoba B koja je malte ne na ovaj nacin prevarena , ima pravo nadoknade po osnovu Ugovora o dozivotnom izdrzavanju, na imovini koja se vodi na osobu A posle njene smrti?

  Autor djape — 09 Okt 2012, 23:58

 8. Postovani,
  situacija je sledeca. Rec je o dozivotnom izdrzavanju. Naime, cerka je dobila polovinu kuce posle oceve smrti, ali sa majcine strane ima polusestru. Majka zeli da izbegne probleme u buducnosti, tako da zeli da ostavi polovinu kuce cerki kojoj je i otac ostavio svoju polovinu. Kroz ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Takodje, i stan zeli da ostavi njoj, ali taj stan se isplacuje jos uvek. Naravno, cerka bi nastavila sa isplatom, brinula se o majci kao i do sada, ali je pitanje sta treba uraditi prvo? Sta je sve potrebno da bi se zakljucio ugovor o dozivotnom izdrzavanju? Naravno, ja sam istrazivala, s obzirom na to da sam student Pravnog fakulteta, ali Vas odgovor mi je daleko vise sigurnija opcija.
  Unapred zahvalna, Maja Krstic

  Autor Maja Krstic — 11 Nov 2012, 12:57

 9. Molim vas oodgovorite mi da li se po ugovoru o doz.izdr. smatra kao poklion ili ne?otac ima ugovoe o doz.izdr. sa svojim ocem koji je umro pre par godina i ostavinska rasprava se zavrsila . sad da li se to smatra kao pokloon ili ne? to me interesuje. hvala

  Autor srdjan — 06 Dec 2012, 15:16

 10. Poštovani, molim Vas za odgovor ili savet.
  Pre 10god sklopljen je ugovor o doživotnom izdržavanju između unuka i njegovog dede i babe(koja je inače njegova druga supruga pa samim tim nije u krvnom srodstvu).Napomena: I ona je potpisnik na ugovoru. Nije se očekivalo ali par godina posle njegove smrti intenzivno posle obilazaka njene rodbine i koliko shvatam tok zbivanja ona bi da raskine ugovor iako je u potpunosti ispunjavan, jer želi da proda "njenu" polovinu stana(stekla valjda vremenom provedenim u njemu jer je stan iz perioda prvog dedinog braka).Unuk i dalje posećuje baku ali sa poteškoćom jer je ona podnela sudski postupak radi osporavanja ugovora sa stavkom o "tjekovini" koliko sam ja razumeo.Da li na nagovor njene rodbine ili ne stanje je takvo i strah je od njenog iskorišćavanja od strane njene rodbine koji žive daleko od nje ali zahtevaju prava i da joj se novčano pomaže iako ima dovoljna primanja, takođe je od unuka par puta otvoreno tražen novac da se sudski proces ne počinje... ne razumem i zato postoji nervoza da li je moguće osporiti takav ugovor i da li je moguće zaštititi baku od lošeg uticaja a pritom ne ugroziti njeno pravo da je posećuje njena rodbina.

  Autor unuk — 08 Jan 2013, 16:40

 11. Imam jedan problem i nadam se da cete mi pomoci. Deda i tata su potpisali ugovor o doz. izdrzavanju. amaedjutim imam i strica koji je izasao iz kuce i nije hteo da se stara o babi i dedi. posle 4 meseca deda je uz nagovor strica promenio misljenje i hoce da raskine ugovor. mene sad interesuje kakva su prava mog oca. Unapred hvala!!

  Autor Dalibor — 25 Apr 2013, 22:39

 12. Moja sestra tuzi nasu majku za smetanje poseda.2001god. da bi se sestra smirila,i pustila moju majku na miru,nasa majka sa svojom nepismenom majkom, sada pokojnom,majka ima 8razreda skole,odlazi u sud i potpisuje ugovor o poklonu.Sestra pre toga sprema papire, i neznam dali greskom ili podmukloscu uzima od babe posed.list iz 1999 god, i njega prilaze uz Ugovor o poklonu, izmedju nase majke i babe.A posle 3 dana vodi majku i potpisuje sa njom Ugovor o poklonu. U Katastru nije nista preneto.Setra je naterala babu da za svog zivota i proda njivu, ali vidite, u Ugovoru o poklonu jedna mera, u Resenju o komasaciji ona je veca a prodaje se po trecoj velicini. I moja polupismena majka, kojoj je posle 5 dana zakljucana kuca posle smrti svoje majke a nase babe,zaboravlja sta je potpisala.Saznajemo samo za Ugovor izmedju majke i sestre, jer smo je tuzili za uzeta dokumenta iz majkine torbe 3 dana posle sahrane,bila da prespava i ide na prvu subotu, inace zivi u drugom selu, i tada cujemo za taj Ugovor i normalno mi se posvetujemo i da bi sve prestalo dobijemo savet da posle Ostavinskog resenja majka proda kucu i resi se njenog maltretiranja.Ono sto mene interesuje,dali moze dokument iz 1999 god. Posedovna lista da bude dokaz za overu u sudu Ugovora o poklonu izmedju babe i majke. Dali babino srednje ime,tj.ime oca je bilo u stvari ime njenog pokojnog muza uknjizeno u Katastru,u Poed.listi. i to niko nije video sve do ostavinskog postupka kada nam je sudija odbijala posedovnu listu, a ona je koriscena sve vreme i kod Ugovora o poklonu kod babe i majke,i njivu kad su prodali.Majka je bukvalno upala u depresiju, nije ni majku prezalila, a sada nemoze ni u kucu da udje,nije otisla tamo od prve subote a sada mora na sud.I sta sad da radim dali ima neko pravo za moju majku.Kupac je prvi komsija koji je i svedok sta su sve te zene prezivele,radile po selu,majka sama cepala drva i krecila, a odjednom sestra istupa sa ovakvim stavom i proglasava sebe vlasnikom, a da sud je uveo privremene mere.

  Autor Danijela — 19 Maj 2013, 18:07

 13. Dobar dan i postovanje.
  naleteh slucajno na Vas sajt pa i mene zanima nesto iz oblasti ugovora o dozivotnom izdrzavanju.
  Naime, pre 15 god sam sa ocem potpisao ugovor o dozivotnom izdrzavanju i izdrzavao ga svo vreme do prosle godine jer je on cim je saznao da cu ja prodati kucu koju mi ostavlja posle njegove smrti iz ugovora prodati. Od tada zivimo u istoj kuci [razliciti stanovi] ali ne pricamo i prestao je svaki vid moje pomoci nemu.
  Otac je samac, razveden je od moje majke vise od 30 god [majka se preudala], rodjena sestra nije u ugovoru i zivi u inostranstvu od svoje mladosti i ne dolazi u Srbiju a i nije spomenuta nigde u ugovoru.
  Ptanje glasi : dali otac bez obzira sto je prekinuo kontakt samnom i ne zeli nikakvu moju pomoc a nije pokrenuo u sudu proces za raskid ugovora moze neki drugi ugovor da napravi ili ga raskine bez mog znanja ?

  Imam jos jedno pitanje pa ako nadjete vremena bio bih Vam zahvalan :

  Majka koja se razvela od oca i preudala vec dugi niz godina [vencala i promenila prezime] ima svoj licni stan i glasi na njeno ime a zivi sa tim novim muzem.
  Dali ja posle njene smrti ukoliko ona umre pre muza ili posle muza imam pravo neki deo nasledstva tog stana i kakva je procedura da to zatrazim ?
  Takodje i moja rodjena sestra koja zivi u Inostranstvu [Grcka] moze li zatraziti svoj deo majcevine ?
  Sestra je pre otprilike pet godina kad je dolazila u Srbiju napravila sa majkom ugovor o dozivotnom izdrzavanju da bi stan posle smrti ostao samo njoj ali je taj ugovor negde izgubila. Ne znam u kom sudu je taj ugovor sacinjen i dali je moguce izvaditi kopiju tog ugovora ali me zanima dali je moguce da ona taj ugovor raskine bez njene saglasnosti s obzirom da ne zivi u Srbiji ?
  Sestra nije fizicki niti materijalno pomagala majci mada ni jedna od njih realno ne moze dokazati na sudu da je u pravu jer nema uplatnica novca ni slicnih cinjenica.
  Znam da je ovo sto Vas pitam malo zamrseno i komplikovano no bez obzira Vam zahvaljujem unapred na odgovorima jer Vi ste prvi kome se obracam za savet.
  Prijatan dan

  Autor Zoran — 18 Jun 2013, 12:03

 14. Dobar dan i postovanje.
  naleteh slucajno na Vas sajt pa i mene zanima nesto iz oblasti ugovora o dozivotnom izdrzavanju.
  Naime, pre 15 god sam sa ocem potpisao ugovor o dozivotnom izdrzavanju i izdrzavao ga svo vreme do prosle godine jer je on cim je saznao da cu ja prodati kucu koju mi ostavlja posle njegove smrti iz ugovora prodati. Od tada zivimo u istoj kuci [razliciti stanovi] ali ne pricamo i prestao je svaki vid moje pomoci nemu.
  Otac je samac, razveden je od moje majke vise od 30 god [majka se preudala], rodjena sestra nije u ugovoru i zivi u inostranstvu od svoje mladosti i ne dolazi u Srbiju a i nije spomenuta nigde u ugovoru.
  Ptanje glasi : dali otac bez obzira sto je prekinuo kontakt samnom i ne zeli nikakvu moju pomoc a nije pokrenuo u sudu proces za raskid ugovora moze neki drugi ugovor da napravi ili ga raskine bez mog znanja ?

  Imam jos jedno pitanje pa ako nadjete vremena bio bih Vam zahvalan :

  Majka koja se razvela od oca i preudala vec dugi niz godina [vencala i promenila prezime] ima svoj licni stan i glasi na njeno ime a zivi sa tim novim muzem.
  Dali ja posle njene smrti ukoliko ona umre pre muza ili posle muza imam pravo neki deo nasledstva tog stana i kakva je procedura da to zatrazim ?
  Takodje i moja rodjena sestra koja zivi u Inostranstvu [Grcka] moze li zatraziti svoj deo majcevine ?
  Sestra je pre otprilike pet godina kad je dolazila u Srbiju napravila sa majkom ugovor o dozivotnom izdrzavanju da bi stan posle smrti ostao samo njoj ali je taj ugovor negde izgubila. Ne znam u kom sudu je taj ugovor sacinjen i dali je moguce izvaditi kopiju tog ugovora ali me zanima dali je moguce da ona taj ugovor raskine bez njene saglasnosti s obzirom da ne zivi u Srbiji ?
  Sestra nije fizicki niti materijalno pomagala majci mada ni jedna od njih realno ne moze dokazati na sudu da je u pravu jer nema uplatnica novca ni slicnih cinjenica.
  Znam da je ovo sto Vas pitam malo zamrseno i komplikovano no bez obzira Vam zahvaljujem unapred na odgovorima jer Vi ste prvi kome se obracam za savet.
  Prijatan dan

  Autor Zoran — 18 Jun 2013, 12:04

 15. Postovani, posle smti oca sesra i ja smo se odrekle nasledstva u korist majke koja me je uveravala i da ce posle njene smrti celokupna imovina biti podeljena na 2 jednka dela, isto je rekla i na sudu. Umrla je u junu ove godine a malo posle toga sam saznala da je sa mojom sestrom napravila ugovor o dozivotnom izdrzavanju i mene ostavila bez nasledsva Ugovor je sastavljen u decembru prosle godine. Ono sto je ocigledno je da isti nije postovan u potpunosti od stane moje sestre, naime majku sam negovala poslednjih dana pred smrt zajedno sa jednom rodjakom bila je u vidno zapustenom stanju. Slabo uhranjena sa dekubitalnim ranama. Takodje moja sesta nije ispunjavala svoje obaveze i nije je redovno vodila kod lekara i nije placala majcine racune zbog cega su joj iskljucivali struju a po ugovoru je to morala da radi. Napominjem da je majka imala svoju penziju cak je i ona pomagala sesri podizuci kredite, a po ugovoru je sestra morala nju finansijski da pomaze.Ugovor je vazio oko 6 meseci tako da sumnjam da je sestra imala uvid u njenu medicinsku dokumentaciju, meni nije htela da kaze od cega je majka bolovala. Razmisljam da pokrenem parnicu za obaranje ugovora pa mi je porebno da znam da li imam osnova za to i kakve su moje sanse da se isti ponisti.

  Autor Marija — 29 Jul 2013, 16:43

 16. Poštovani,
  Molim za informaciju da li bi ste hteli da me zastupate u predmetu po tužbi koju sam podneo protiv izdavaoca izdražavanja a radi raskida istog.
  Predmet je u Beogradu a ja živim u Nišu.

  Autor Aleksandar — 21 Okt 2013, 09:48

 17. Moji roditelji žive u kući koju su zajedno stekli u braku koji traje 50 godina, pošto nisu u dobrim odnosima a nisu zvanično razvedeni a kuća se vodi na oca, ,mene i majku interesuje da li se može sklopiti izmedju nje i mene neki ugovor u doživotnom izdržavanju koji bi ako majka umre ranije od oca omogučio da njena polovina kuće ostane meni i sesti, jer nismo sigurne da bi otac nasledstvo u tom slučaju ostavio svojoj deci tj meni i sestri.napominjem da bi ovo izveli ako je zakonski moguće bez očevog znanja.Napominjem da sam po zanimanju lekar ukolikoje to značaja.Hvala!

  Autor Alesandra — 22 Dec 2013, 18:16

 18. Pre 15 god Rodotelji su samnom uradili ugovor o dozivotnom izdrzavanju za deo imovine tj.stan jer sam ja ucestvovao u njegovom otkupu a moja sestra je znala za taj ugovor.Pre cetri godine za zivota moji rodilji su mi uradili ugovor o poklonu za taj stan jer su hteli da potvrde svoju volju i da stan prenesem na svoje ime za vreme njihovog zivota i za to je sestra znala.Stan je preveden na moje ime uz sve troskove koji idu uz to a ja jos radim uknjizenje i postajem vlasnik 1/1 i za to sestra zna jer joj je receno da sam ja to otkupio i renovirao i oni su tu uzivali potpunu negu.
  Pre nepune 3 godine Otac umire i na ostavinskoj raspravi majka se odrice ostale imovine u korist mene i sestre i mi se prihvatamo po pola.U tu imovinsku raspravu ne ulazi stan jer je stan preveden na moje ime a i volja roditelja je da sestra nema udela zato sto sam ih ja po ugovoru izdrzavao.Pre nepune 2 godine umire i Majka i na ostavinskoj raspravi na koju nisam mogao da odem a nije imalo o cemu da se raspravlja jer se sve vodilo na oca a majka se odrekla u korist oboje,sestra prijavljuje sada vec moju imovinu imovinu tj.stan.Sud nas obavestava da se prekida ostavinski postupak dok se ne resi dali ce sestra da pokrene parnicni postupak i da obori ugovor o poklonu.Napominjem da je sestra dobila pola kuce na ocevoj imovinskoj raspravi i kolike su sanse da ja zadrzim svoju imovinu.Danas dobijam od sestrinog advokata ponudu da isplatim 1/4 stana ili cu dobiti tuzbu.

  Autor Dusan — 03 Feb 2014, 16:05

 19. Postovani,
  Sa mojom rodjenom tetkom sklopio sam Ugovor o dozivotnom osiguranju,u kojim je regulisano sta su moje obaveze(obezbedjene hrane,lekova,gardarobe i nega u slucaju bolesti) a za uzvrat mi je predvidjeno da posle smrti tetke budem jedini naslednik tetkine imovine(stan i pokretna imovina).Tetka svojoj cerki nije zelela da ostavi nista jer sa njom nije imala godinama nikakav kontakt,sto je i navedeno u Ugovoru o dozivotnom izdrzavanju.
  Pre nekoliko meseci doslo je do pomirenja izmedju tetke i cerke a ubrzo i do zahteva za raskid Ugovora na moju stetu.Ja sam spreman da se reaskine Ugovor ali ne na moju stetu tj spreman sam da predlozim sporazumni raskid Ugovora u kome bi me tetka obestetila za materijalnu i nematerijalnu korist(krecenje i farbanje tisljeraja,putne troskove,vreme provedeno u brizi,uopsteno brigu).
  Napominjem u tetkinom zahtevu za raskid Ugovora tvrdi da je nisam izdrzavao(hrana,odeca itd)za sta nije ni imala potrebe jer ima veliku penziju i to joj nije ni bio osnovni motiv za sklapanje Ugovora.
  Interesuje me kako da se opredelim za visinu ostetnog zahteva?
  Unapred Vam se zahvaljujem.

  Autor Petar — 27 Mar 2014, 16:33

 20. Sobzirom da se sud slozio i da je u presudi naveo da su moji roditelji ispunjavali odredbe iz ugovora i tuzena strana se slozila sa istim koliko okvirno je moguce izvrsiti povracaj sretstva ako se u tuzbi protiv tuzioca protiv ugovora navodu cena od 20 hiljDA + KAMATA ZA 10N GODINA

  Autor DUKA — 13 Nov 2014, 18:54

 21. Postovani, da svojom tetkom imam sklopljen ugovor o dozivotnom izdrzavanju. Tetka nema decu. Ima rodjenog brata koji ima 2 sina (mene i mog brata) i brata po ocu koji ima sina i cerku. Nameravamo da taj ugovor sporazumno raskinemo kako bih stan, koji je predmet ugovora prodala i taj novac bi meni sluzio kao ucesce za kupovinu veceg stana. Na koji nacin ja mogu da se zastitim, a da ostali nemaju mogucnost zahtevanja nekog svog dela?
  S postovanjem

  Autor Aleksandar — 09 Dec 2014, 04:21

 22. Poštovani,potreban mi je savet u vezi situacije moga oca.Naime moj otac,moja majka,brat i ja živimo vec 20 god sa babom,majkom moga oca i placamo sve racune,poreze,moj otac je platio otkup stana,renoviranje istog ali je svih ovih godina radio na babino ime jer se sve vodi na nju.Baba je trenutno bolesna,konstatovan je rak i ne zna se koliko ce ziveti i sada zeli da stan ostavi mome ocu kako bi se osigurala da nece na njega imati pravo njen zet i ostali unuci koji babu nikada nisu gledali ni pomagali kao sto to ne rade ni sada.Tetka je preminula pre pet godina i pre toga je svima naglasila da zeli da njen deo ostavi mom ocu,ali to nema pianim putem zabelezeno.Otac je operisao kicmu tako da ne moze da se stara fizicki o babi kao do sada ali cemo je paziti moj brat i ja.Interesuje me da li postoji neki nacin da se potpuno zastitimo od mogucih osporavanja ugovora o dozivotnom izdrzavanju,koji treba tek da bude zakljucen ili je mozda bolje da se koristi neko drugo pravno sredstvo,neki drugi ugovor?
  Unapred hvala na odgovoru

  Autor Gorana — 13 Dec 2014, 02:37

 23. Poštovani,

  Moji roditelji su sklopili ugovor o doživotnom izdržavanju sa mnom i sa mojim bratom, gde je precizirano da nakon njihove smrti zemlju nasleđujemo brat i ja u podjednakim delovima, a kuću površine cca 200 m2 nasleđuje brat u celosti. Majka je umrla, otac je bolestan i hoćemo da ga smestimo u gerontološku ustanovu zbog toga što mu je potrebna 24-časovna nega. Moje pitanje glasi-da li troškove smeštaja u dom brat i ja treba da delimo po pola, ili srazmerno nasleđu? Hvala.

  Despotov

  Autor Despotov Milos — 17 Dec 2014, 09:35

 24. Sta je polje saciniti ugovor o poklonu ili ugovor o izdrzavanj?

  Autor nenad — 28 Jan 2015, 07:47

 25. Ukoliko se moj muz odrekao Stana stevenog u braku na osnovu ugovora o izdrzavsnju u korist brata a bez mog pristanka kakve su moja prava na dio Stana. Sve je zavrseno kao predmetom ostavinsku jer su brat I muz bi so precutali postojanja ugovora pa je sud pozvao brata na ostavinsku raapravu a za imovinu koja je kompletno bila predmetom ugovora I zajednickom izdrzavsnju sklopljrnom sa svekrvu my vrijeme bracne zajednice I koji je trajso 6 godina do majci me smrti I nije ponisten. Mene nisu ukljucili u raapravu a u tuzbu o podjeli bracne imovine muz se izjasnio da je to uradio u korist brata I bez mog pristanka. Dobio je neke pare koje je tek na sudu prikazao. Da li imam pravo po nekom osnovu da obaram odluku suda I trazim ponistenje nasljednicima ugovora jer nije bilo nasljedja I da obaram odluku muza da se odrice I u moje Ime na Stan po ugovoru I dozivotnom ako to me odonravam ili imam pravo samo na dio novca koji je muz opet ponavljam bez mog pristanka I znanja dobio od brata. Prilazuje iznos od 2500 eura za Stan u centru of 88 kvadrata. Hvala

  Autor Sara — 01 Mar 2015, 20:20

 26. Molim Vas potpisala sam sa oba roditelja ugovor o dozivotivotnom izdrzavanju.overen u sudu.
  Moj otac ima cerku iz prvog braka koja je udata i ima dvoje dece.sudija pi zanimanju.
  Moj otac nikada nije ziveo sa njom niti je davao izdrzavanje.ona sad ima oko 60 god.
  Jos uvek radi.
  Pitanje je da li ona moze bilo sta da trazi od mene po smrti oca a da recimo moja majka istane ziva ili obrnuto da otac istane ziv.ili kad oboje umru.
  Nuzni deo ili tome slicno.ja takodje imam dvoje dece.i ne pada mi na pamet nista sa njom da delim.
  Hvsla
  Dragana

  Autor Dragana Milic — 12 Jul 2016, 10:09

 27. Otac treba da potpise sa svojom majkom ugovor o dozivotnom izdrzavanju, ali stvar je sledeca:ona hoce ali skoro da ne vidi, i na trenutke se gubi,( NIJE PREPOZNALA SVOJU UNUKU) Sta dalje? kakva je procedura?

  Autor Milica — 24 Avg 2016, 16:13

 28. Postivani, Nakon smrti davaoca izdržavanja, u ostavinskom postupku, sud je doneo rešenje da se suprug pokojne-davaoca izdržavanja proglasava naslednikom i ugovora o dož.izdržavanju koji je imala njegova supruga. Rešenje je pravosnažno, podneo sam Katastru zahtev za upis ZABELEŽBE i priložio sve dokaze u originalu. Katastar nepokretnosti mi zahteva da sacinim ANEX ugovor sa primaocem izdržavanja. Da li je to ispravno i šta bi tim anexom trebalo urediti.
  Mnogo hvala

  Autor Branko — 11 Sep 2016, 13:09

 29. Posle tatine smrti doneto je resenje posle ostavinske rasprave. Sudija je u Resenju naveo da je brat na ostnovu Ugovora o dozivotnom izdrzavanju nasledio njegovih 4/8 stana. nije naveden br. Ugovora, niti gde i kada je zaveden. Ja ugovor nisam videla, a tata mi je bez prisustva svedoka rekao da nije napravio Ugovor sa njim.Ja sam uknjižila svoj deo stana i mamin i saznala da je brat uknjižio svoj deo, ali ne i 4/8 tatinog stana. Rekli su mi u katastru da nece moci ni da uknjiži taj deo, bez obzira na ostavinsko rešenje ako nema validan Ugovor o izdržavanju. Šta mi savetujete da radim da stvar bude zakonita?

  Autor Slađana Dinić Đorđević — 19 Feb 2017, 13:10

 30. misljenja sam da zakonski i nuzni ntzato sto bas ta karakteristika ugovora da ove iskljucuje i omogucava tajna sacinjavanja.naslednici treba da budu pozvani na sacinjavanje ugovora u sudu

  Autor teodor rabrenovic — 24 Jun 2017, 09:08

 31. Postovanje imam pitanje baka je bila vlasnik imovine vele.imanje je podjela tako sto je sebi ostavila 2jutra zemlje a ovo drugo sinovima podelila. Samo jedan sin je svoje prepisao na sebe dok je ostalo i dalje na njenom imenu.Kasnije je napravila ugovor o doživotnom izdrzavanju sa unukom.Kako da dolazim da je ta imovina mog oca koji je jos isplatio strica i svoj deo ali nije prepisao zbog siromaštva nije imao para.Kojim svjedocima dokazati istinu nevina 2jutra ostalo podjeljena ravnomjerno al nije prepisao.Sada treba svesti papire a ja Nemogu jer u stvari nista na papiru nema iza oca ostalo je ne prepisano. Ostao sam obmanut i prevaren jer sam samo ja i ostao da zivim i brat na tom imanju svi drugi su davno otisli .Ja sam placam porez i sve ostalo jer nebo imao ni zdravstvenu knjižicu .Kako i na koji način da bez papira dokaze sta je mog oca .Od ceha da krenem.Radi se o imovini koja se nalazi u RH.Dali preko svjedoka od poreza placaju mogu.Drugacije ne mogu jer su cekovi i knjige izgorale tokom ovog rata iz 1991.Molim za savjet.Xvala vam unapred.

  Autor Radmila — 25 Jan 2018, 13:58

 32. Postovanje imam pitanje baka je bila vlasnik imovine vele.imanje je podjela tako sto je sebi ostavila 2jutra zemlje a ovo drugo sinovima podelila. Samo jedan sin je svoje prepisao na sebe dok je ostalo i dalje na njenom imenu.Kasnije je napravila ugovor o doživotnom izdrzavanju sa unukom.Kako da dolazim da je ta imovina mog oca koji je jos isplatio strica i svoj deo ali nije prepisao zbog siromaštva nije imao para.Kojim svjedocima dokazati istinu nevina 2jutra ostalo podjeljena ravnomjerno al nije prepisao.Sada treba svesti papire a ja Nemogu jer u stvari nista na papiru nema iza oca ostalo je ne prepisano. Ostao sam obmanut i prevaren jer sam samo ja i ostao da zivim i brat na tom imanju svi drugi su davno otisli .Ja sam placam porez i sve ostalo jer nebo imao ni zdravstvenu knjižicu .Kako i na koji način da bez papira dokaze sta je mog oca .Od ceha da krenem.Radi se o imovini koja se nalazi u RH.Dali preko svjedoka od poreza placaju mogu.Drugacije ne mogu jer su cekovi i knjige izgorale tokom ovog rata iz 1991.Molim za savjet.Xvala vam unapred.

  Autor Radmila — 25 Jan 2018, 14:43

 33. Postovani,Moj suprug je sa ocem sklopio ugovor o dozivotnom izdrzavanju,i traje vec cetiri godine. za sada je sve u redu.Ugovor je uredno overen u sudu. da bi smo bili sigurni da posle njegove smrti ne moze da se pobije ugovorsta bi jos mogli da dodamo? napominjem da je do sada sve u redu,svekar je zadovoljan za brigu o njemu. moj muz ima sestru i brata koji zive u drugim gradovima i ne vode brigu o njemu,ali se plasimo da posle njegove smrti tuze. kako da se osiguramo da ne pobiju ugovor? Hvala!

  Autor Slavica — 01 Apr 2018, 19:30


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.rs