Advokatura 1/1

13 Jan, 2012

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca - advokat

Radni odnosi — Autor advokatovanje @ 19:25

Zakon o radu RS (Sl. glasnik RS br. 24/05 i 64/05), kao jedan od načina prestanka radnog odnosa, predviđa i otkaz ugovora o radu, od strane poslodavca. Dalje, u članu 179. istog Zakona, predviđeni su razlozi za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca.

E, sad, praksa u Srbiji je pokazala, da su poslodavci, itekako skloni, prevashodno ekstenzivnom tumačenju razloga za otkaz ugovora o radu i to dvojako, neposredno, donošenjem nezakonitih rešenja ili posredno, propisivanjem drugih razloga za otkazu ugovora o radu, najčešće u okviru pravilnika o radu ili sličnih opštih akata poslodavca, čime, takođe, krše zakon i prava zaposlenih. Tako, u praksi se dešavalo da poslodavci, želevši da nekome vide leđa, petominutno kašnjenje na posao okarakterišu kao tešku povredu radne discipline i to smatraju dovoljnim razlogom, za uručivanje otkaza ugovora o radu.

No, kako je ovaj tekst, prevashodno namenjen čitaocima, koji se nalaze u ulozi zaposlenih, dakle jedne od najugroženijih vrsta u Srbiji, to ću u nastavku istog, pojasniti, na koji način vi možete zaštititi svoja prava, u slučaju nezakonitog otkaza.

Naime, član 179. Zakona o radu RS, predviđa sledeće razloge za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca:

1) ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, niti poseduje potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova koje radi,

2) u slučaju povrede radne obaveze, od strane zaposlenog,

3) u slučaju povrede radne discipline od strane zaposlenog,

4) ako zaposleni učini krivično delo u radu ili u vezi sa radom,

5) ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca po isteku roka od 15 dana, od dana prestanka neplaćenog odsustva ili mirovanja radnog odnosa,

6)ako zaposleni zloupotrebi pravo na bolovanje,

7) ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u skladu sa čl. 171. st. 1-4 ZOR RS

8) ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u skladu sa čl. 33. st. 1. tač. 10 ZOR RS,

9) kao tehnološki višak.

 

Veoma je bitno napomenuti, da je poslodavac, u skladu sa članom 180 Zakona o radu, dužan zaposlenom prvobitno dostaviti upozorenje pred otkaz ugovora o radu, ako se radi o razlozima od 1-6 i dati mu rok, od najmanje pet dana, da se na isto izjasni i u odgovoru iznese svoju odbranu.

Odgovor na upozorenje je jako bitan dokument i ne davanje istog se, u eventualnom, kasnijem sporu, može tumačiti kao prećutno priznanje navoda poslodavca. Stoga, ukoliko ste u mogućnosti, svakako vam savetujem da se, pre slanja odgovora, posavetujete sa stručnim licem - advokatom, jer snažan i pravno potkovan odgovor, uz tačno navođenje šta je u spornom upozorenju nezakonito, veoma lako može navesti poslodavca, da odustane od davanja otkaza, naročito ako se ima u vidu, da jednim takvim aktom, iskazujete svoju spremnost, da ako treba, svoja prava branite i na sudu.

Dalje, veoma je čest slučaj u kome, poslodavci, kada žele otkazati ugovor o radu nekom od svojih zaposlenih, to učine pozivajući se na član 179. stav 1. tačka 9. ZOR RS, tj. na, kako se kolokvijalno kaže, zbog tehnološkog viška. Jako je bitno da znate, da u slučaju otkaza iz ovoga razloga, ne samo da imate pravo na otpremninu za sve godine radnog staža, ostvarene kod svih prethodnih poslodavaca, već i da poslodavac nema pravo, u roku od 6 meseci, zaposliti nikoga na vaše radno mesto, te ukoliko mu se javi potreba za popunjavanjem istog u tom roku, vi imate pravo prvenstva. No, neretke su situacije, u kojima, poslodavci primoravaju zaposlene, da se odreknu otpremnine, preteći im otkazom iz nekog drugog razloga, usled čega, zaposleni ne bi mogli ostvariti pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, pred Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Ukoliko se već desi, da vam poslodavac otkaže ugovor o radu, a vi smatrate, da je isti otkazan na nezakonit način, zakon predviđa rok od 90 dana, za pokretanje tužbe pred nadležnim sudom prvog stepena, tj. Osnovnim sudom nadležnim za teritoriju, na kojoj se nalazi formalno sedište poslodavca.

Kako znati da li je otkaz zakonit ili ne, a naročito u graničnim slučajevima, u kojima ne možete, kao pravni laik, doći do adekvatnog zaključka?

Ja bih, svakako, svakome savetovao da, ukoliko je u mogućnosti, angažuje stručnu pomoć - advokata, da se na vreme posavetuje i dobije stručno mišljenje i na kraju, ukoliko je tužba neminovnost, angažuje istog za vođenje radnog spora.

No, kako svi nisu u finansijskoj mogućnosti da angažuju advokata, ja ću se potruditi, da vam, ukratko, dam neke smernice i savete, kako da radni spor, sprovedete od početka do kraja.

Tužba se podnosi, osnovnom sudu, na teritoriji formalnog sedišta poslodavca, u roku od 90 dana, od dana prijema Rešenja o prestanku radnog odnosa. Sama tužba, u sebi mora da sadrži, pored imena i adrese suda, jasno naznačenog tužioca, sa punim ličnim imenom i adresom prebivališta, jasno naznačenog tuženog, sa punim poslovnim imenom i adresom sedišta, jasnu naznaku da se radi o tužbi za vraćanje na rad. Dalje, u tužbi se mora navesti kada je i kojim aktom prestao radni odnos, iz kog razloga i zbog čega tužilac smatra da je otkaz nezakonit, te pravne propise koji su aktom koji je predmet tužbe povređeni, kao i tužbeni predlog, kojim zaposleni zahteva vraćanje na rad i neisplaćene zarade i naknade zarada, za period od prestanka radnog odnosa, pa sve do vraćanja na posao, sve sa kamatama. Naravno, tužba mora biti potkrepljena dokazima, u vidu fotokopija akata na koje se pozivata, a ukoliko svoje navode želite dokazati iskazima svedoka ili vašim iskazom, u samoj tužbi se, moraju izneti dokazni predlozi za saslušanje stranke, tj. vas ili eventualnih svedoka, sa jasnom naznakom na koju okolnost se predlaže veštačenje, te sa jasno navedenim ličnim imenom i adresom prebivališta svakog svedoka ponaosob.

Na kraju, ovakvi sporovi se svode na dve bitne činjenice, da li je dokazano postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da li je razlog za otkaz nezakonit.

Kod prvog se radi o činjeničnom, a kod drugog o pravnom pitanju, te sud, rešavanju istih, pristupa iz različitih uglova.

Pitanje da li je razlog za otkaz ugovora o radu zakonit ili ne, je čisto pravno pitanje o kome će odluku doneti sud, te isto nije predmet dokazivanja, ukoliko su stranke saglasne, da se događaj, koji je razlog davanja otkaza, dogodio, već je sporna samo činjenica, da li predmetni događaj, potpada pod jedan od devet razloga za otkaz ugovora o radu.

Što se tiče dokazivanja postojanja razloga za otkaz ugovora o radu, tj. da li se, na primer, povreda radne discipline doista desila, u praksi se ovo pitanje, u principu, svodi, na dokazivanje putem svedočenja kolega, nadređenih itd. Samo dokazivanje putem svedoka je, veoma nezgodno, naročito u ovakvim slučajevima, jer su svedoci, najčešće lica, koja su i dalje u radnom odnosu kod poslodavca, te se kao takva, plaše retribucija od strane poslodavca, ukoliko kažu nešto, na njihovu štetu. Upravo, zbog ove činjenice se, uvek savetuje angažovanje stručne pomoći, iz razloga, što će dobar advokat, iz svedoka izvući najviše moguće, što preteći krivičnim prijavama, što sugestivnim i trik pitanjima, a u takvim situacijama, pred strogim pogledom suda i najprevejaniji direktori i rukovodioci, sa desetinama svedočenja iza sebe, znaju da popuste i na kraju, kažu, makar delić istine, nekada sasvim dovoljan, za pozitivan ishod spora, po zaposlenog.

Na kraju, kada podnesete tužbu, primerak iste dostavite inspekciji rada, uz zahtev da ista van pravne snage stavi Rešenje o prestanku radnog odnosa, što će inspekcija i učiniti, ukoliko smatra da je izvesno (u praksi kada je jako očigledno), da su vaša prava povređena, te ćete biti vraćeni na rad, do pravnosnažnog okončanja radnog spora. No, nije zgoreg napomenuti, da su doista retki slučajevi, u kojima se inspekcija, odlučuje na ovaj korak.

Sve ostalo je stvar semantike. Ukoliko imate dobru tužbu i sudiju koji će imati strpljenja da vas, kao neuku stranku, podučava vašim pravima (na šta je obavezan), ne bi trebalo da bude velikih prepreka da postupak samostalno privedete kraju. 

 

Adv. Miroslav M. Rnjaković

email: miroslavrnjakovic@yahoo.com

tel: 064/137-10-46

 


Komentari

 1. svi tekstovi su samo dopuna, potpora i potvrda naseg znanja i iskustva. Nikad nije na odmet ni jedan teks, zato kolege hvala na komentarima slucajeva u praksi.Iz tog razloga reci pohvale.

  Autor vesna — 14 Maj 2012, 23:06

 2. Postovanje,

  Kakve je praksa u situaciji kada poslodavac donosi akt o sistematizaciji da bi time ukoliko jednog zaposlenog? Da li je moguce koristiti proceduralne propuste (pre svega neobjavljivanje tog akta) kao osnovu za nezakonit otkaz?

  Autor Mihailo — 24 Maj 2012, 00:30

 3. Molim vas, da mi se obratite putem maila ili telefona, sa više informacija, kako bih mogao da vam dam adekvatan i precizan pravni savet.

  Autor advokatovanje — 24 Maj 2012, 12:01

 4. Postovani, kao sudski vestak za oblast ekonomsko-finansijsku za podrucje Viseg suda u Beogradu, zelim da pohvalim savete koje nam dajete na ovoj sajt adresi kao vrlo poucne, vrlo jednostavno napisane, date u svemu po slovu zakona i u skladu sa aktuelnom sudskom praksom, pa cu vam se kod nekih pravnih pitanja i obratiti svojim zapazanjima i komentarima.
  Molio bih vas da mi odgovorite, ukoliko vam je poznato da li posle smrti tuzioca, koji je za zivota podneo predlog parnicnom sudu da se u pravnosnazno okoncanom radnom sporu ponovi postupak zbog dolazenja u posed novih materijalnih dokaza koji su odlucujuci za resavanje spora, a koji materijalni dokaz tuzilac nije imao u vreme presudjenja, supruga i sin pokojnog tuzioca sa uspehom mogu traziti od suda da nastave postupak po predlogu za ponavljanje parnicnog postupka iz razloga sto se radi o materijalno-pravnom interesu u vidu propustene zarade za period od 10 godina i ostvarivanja prava iz PIO. Dalje, tuzilac je za zivota podneo predstavku Evropskom sudu za zastitu ljudskih prava u Strazburu trazeci da sud nalozi Visokoj strani ugovornici da se radni spor ponovi i da mu se isplati odgovarajuca nematerijalna steta za pretrpljene dusevne bolove zbog sudjenja u nerazumnom roku. Da li vam je poznato kakva je praksa tog suda da li ce u ovakvoj situaciji dopustiti da na mesto pokojnog podnosioca predstavke stupe njegova supruga i sin koji imaju navedeni materijalno pravni interes da sud meritorno odluci po podnetoj predstavci, jer nisam uspeo da nadjem ni jednu odluku ovog suda po ovakvom pitanju. Unapred hvala na odgovoru. S duznim postovanjem.

  Autor Miroslav Nikolic — 08 Jun 2012, 20:19

 5. Poštovani, molim vas samo mi ostavite vašu e-mail adresu, pa ću vam rado odgovoriti.

  Odgovore ne dajem u komentarima.

  Autor advokatovanje — 08 Jun 2012, 20:27

 6. MOLIM VAS DA MI ODGOVORITE DA LI RAZLOG ZA OTKAZ MOZE BITI POTVRDA O PRIVREMENOJ SPRECENOSTI ZA RAD KOJA SE NE PREDA U ROKU OD TRI DANA?INSPEKCIJA RADA ME JE VRATILA NA POSAO JER SU MI POVREDJENA OSTALA PRAVA A JA SAM I PORED TOGA DOBILA OTKAZ.APELACIONI SUD JE POTVRDIO PRESUDUD.

  Autor BILJANA VELJKOVIC — 17 Jul 2012, 12:43

 7. Molim vas da mi odgovorite sta da preduzmem po pitanju mog problema.Bila sam sprecena za rad zbog bolesti u roku od sest dana.Iako sam obavestila poslodavca da nemogu doci na posao i predala mu potvrdu o privremenoj sprecenosti za rad,po dolasku na posao sa doznakama ja sam dobila upozorenje za otkaz ugovora o radu i vracena sam sa posla,odgovorila sam na to u roku od pet dana ali sam ponovo dobila upozorenje sa razlicitim imisljenim razlozima.Kada mi je uruceno prvo upozorenje bilo je i kolega tu koji su videli

  Autor SANJA — 09 Avg 2012, 11:42

 8. Molim Vas da mi odgovorite sta da radim. moj ugovor kod poslodavca je istekao 1.1.2012 ( radila godinu dana ). Poslodavac mi nije isplatio 5 radnih dana u januaru, ostao mi je ne iskoristen godisnji odmor od prosle godine, markicu za prevoz mi je isplacivao 2900.00 a mene je prevoz od kuce kostao 6000.00, nije mi isplacivan topli obrok, regres i prekovremeni sati a sve to mi je stajalo u ugovoru da ce biti isplaceno. Dali imam osnov za tuzbu ili ne sobzirom da je proslo od tada gotovo 9 meseci.
  Hvala na odgovoru

  Autor Sara — 12 Sep 2012, 07:57

 9. radila sam kao profesionalni vojnik u vs i nisu mi produzili ugovor jer su mi na sistematskom pregledu ustanovili sum na srcu koji nisam imala na sistematskom pre tri godine kad sam se zaposlila...ima li tu osnova a tuzbu?

  Autor Tanja — 21 Sep 2012, 20:39

 10. Poštovani,

  Da li bi mi bio problem kod narednog poslodavca, ako bi me vlasnik radnje odjavio kao što glasi pod članom,179 tačka 1. Jer nisam u situaciji da nastavim sa radom zbog deteta koje nema ko da čuva a u vrtiću je na čekanju tek za maj sledeće godine. Vlasnik ne može da me odjavi kao tehnološki višak jer ima subvencionisan kredit od države koji ga obavezuje da održi isti broj radnika. Novac mi je preko potreban jer živimo kao podtanari a dete je malo.Zbog toga bi mi odgovaralo da primam naknadu sa biroa. Babe i dede nema pa nema ko da je čuva a male su nam plate da bi platili nekoga za čuvanje. Mene plaši da ako napiše da nisam obavljala svoje poslove kako treba, a jesam i više od toga jer nisam koristila ni odmor 3 godine itd. da ću imati problem pri narednom zapošljavanju. Unapred hvala

  Autor Danijela — 15 Okt 2012, 12:49

 11. Poštovani,
  Sve pohvale na pravnoj pomoći. Lepo ste rekli da su zaposleni danas u Srbiji jedna od najugroženijih vrsta, kojima poslodovac jedva čeka da vidi leđa. U potpunosti se slažem sa Vama. Prepoznala sam se u toj vrsti obespravljenih i sa velikom nadom Vas molim da mi pomognete savetom u vezi sa rokovima za tužbu sudu.
  Čitajući Vaše pravne savete kod Otkaza Ugovora o radu, ističete da je rok za ulaganje tužbe sudu 90 dana, što je za mene razuman rok da nađem advokata ili samostalno pripremim tužbu.
  Međutim, pošto sam bila zaposlena kao učiteljica razredne nastave u osnovnoj školi, dobila sam pravni lek u otkazu ugovora koji glasi: „Ako školski odbor ne odluči po prigovoru ili ako zaposleni nije zadovoljan drugostepenom odlukom, može se obratiti nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana isteka roka za donošenje odluke, odnosno od dana dostavljanja odluke“.
  Pošto sam odlučna u tome da poslodavca tužim sudu, bez obzira da li je školski odbor odbacio moju žalbu ili nije doneo odluku, moje pitanje glasi:
  DA LI KOD OTKAZA UGOVORA O RADU ROK OD 9O DANA ZA ULAGANJE TUŽBE SUDU, VAŽI I ZA ZAPOSLENE PROSVETNE RADNIKE U OSNOVNOJ ŠKOLI, ILI JE TO ROK OD 15 DANA KAKO STOJI U REŠENJU DIREKTORA?

  Obrazloženje:

  Učiteljica sam razredne nastave u osnovnoj školi. Dobila sam Rešenje direktora o otkazu Ugovora o radu 09.10.12. godine.
  Dispozitiv Rešenja glasi:
  Rajkov Slobodanki, zaposlenoj na poslovima učitelja u produženom boravku u školskoj 2012/2013 godini, otkazuje se ugovor o radu br.299/06 od 18.12.2006 godine zbog odbijanja da se podvrgne lekarskom pregledu. Radni odnos zaposlenij prestaje danom dostavljanja rešenja“.

  Rešenje direktora škole (poslodavca) je protokolisano 08.10.12. godine.
  Prvo pitanje na koje neznam odgovor glasi:
  Da li se datum zaprimanja prvostepenog rešenja uzima kao dan prestanka radnog odnosa?
  Pošto je direktor u uputstu o pravnom sredstvu dao rok od 8 dana za izjavljivanje žalbe drugostepenom organu, izjavila sam žalbu 17.10.12.godine i danas otprilike ističe rok za odlučivanje drugostepenog organa.
  Ako danas ne dobijem odluku školskog odbora, da li mi od danas počinje i da teče rok za tužbu.
  Najlepše Vas molim da mi odgovorite o rokovima, jer sam veoma zabrinuta ako je to 15 dana što je meni malo vremena da se pripremim a malo i vremena da angažujem advokata.

  Uz zahvalnost na razumevanju, srdačno Vas pozdravljam

  P.S.
  Imala bih još mnogo pitanja kao što su:
  Da li žalba drugostepenom organu odlaže datum prestanka radnog odnosa iz dispozitiva rešenja (dan dostavljanja prvostepenog rešenja)? Ako odlaže, kolji je to dan prestanka radnog odnosa kada školski odbor ne odluči u zakonskom rok. Da li se neodlučivanje školskog odbora zove u praksi „ćutanje administracije“. Kako se boriti pravnim sredstvima protiv ćutanja administracije. Zbog čega postoje Školski odbori (organi upravljanja) ako ćute. Itd.....
  ...ali nema smisla da vam oduzimam vreme jer sigurno nisam jedina koja moli za pomoć. Dovoljno bi bilo za sada da znam rok za tužbu, koju ne bi volela da propustim.

  Autor Slobodanka — 05 Nov 2012, 00:34

 12. Molim za mišljenje da li se nezakonito raspoređivanje radnika opštinskog organa uprave raspravlha po Zakonu o radu ili po Zakonu o državnim službenicima ( da li u ovom slučaju mora da se ponudi anex ugovora o radu za raspoređivanje na drugo radno mesto u upravi)??

  Autor Petar Tomić — 14 Nov 2012, 23:13

 13. da li je poslodavac u obavezi da mi isplati neisplaćene zarade po rešenju inspekcije rada za odlaganje rešenja raskida ugovora o radu do okončanju sudskog spora i sa kojim datumom pravi prijavu osiguranja

  Autor ranka milin — 23 Nov 2012, 21:49

 14. Postovani,imam jednu nedoumicu, naime bila sam primljena na rad i ugovor je bio na neodredjeno vreme, tek kasnije u ugovoru u cnanu 6. se navodi da mi ugovor o radu predvidja i probni rad u trajanju od 6 meseci.Istekao mi je probni rad i nije mi produzeno, pozivali su se na radni ucinak i rezultate iako sam iz sistema izvukla rezultate i brojke govore da sam najvise doprinela od svih u mom okruzenju i da sam opravdala sve sto se od mene ocekivalo.Razgovaarala sam sa dva advokata, jedan bi isao sa tuzbom na to da mi je poslodavac morao dati upozorenje pismeno da ipak nesto ne radim kako treba, koje nisam dobila, niti usmeno niti pismeno, a drugi avdokat kaze da to nije moralo da mi bude dostavljeno jer je moj ugovor o radu na neodredjeno vreme sa klauzulom probnog rada koji je istekao.Molim vas samo da mi razjasnite ko je u pravu i kme da verujem? Hvala unapred

  Autor Sanja — 26 Nov 2012, 23:51

 15. Dobio sam od poslodavca Resenje o otkazu ugovora o radu zbog odbijanja da potpisem Aneks ugovora o radu.Istovremeno sam dobio i Odluku o upucivanju na rad u inostranstvu,u kojoj se navodi samo vreme rada,bez imena zemlje,visine zarade,smestaja,osiguranja i sve to za rad na gradilistu kod drugog poslodavca na osnovu ugovora o poslovno tehnickoj saradnji.Posle toga mi je poslodavac ponudio Resenje o tehnoloskom visku sa izjavom da se odricem otpremnine preko 80.000,00din,sta sam ja odbio.
  KOJA SU MOJA PRAVA I STA MOGU DA PREDUZMEM

  Autor GORAN — 05 Dec 2012, 11:37

 16. Poštovani,
  neznam da li odgovarate na neka pitanja postavljena ovako direktno i poslata na lični e-mail, ali pokušaću da Vam postavim par pitanja, pa ukoliko ste u mogućnosti vi mi odgovorite.
  Ja sam proglašen tehnološkim viškom u firmi koja se bavi privatnim obezbeđenjem, pod još nerazjašnjenim okolnostima, na objektu gde sam radio obim poslova je ostao isti, ali je smanjen jedan izvršioc ali na kom mestu to neznam. Iako sam tu premešten tek nekih 6 meseci; predhodno sam radio kao rukovodioc druge firme koja se spojila sa drugom i to 8 god. u banci, premeštaju me jer su znali da korisnik neželi da plaća veću cenu usluga i zato moraju da smanjuju izvršioce. Ujedno sam i poverenik sindikata za grad Kruševac, mada to firma ne priznaje iako su blagovremeno upoznati sa tom činjenicom. Iako su mene proglasili teh. viškom samo nakon 5 dana primaju druge radnike ali pod famoznim " Stručnim usavršavanjem" koji se nevodi kao rad iz radnog odnosa, iako ne postoje predavači, ocenjivači ili bilo kakav dokument o pohađanju ili završenom stručnom usavršavanju, poslodavci zakidaju državu i radnike plaćajući ih za taj rad oko 85 din/sat.
  Naravno podneo sam tužbu, i u tužbi zahtev za povraćaj na radno mesto do okončanja sudskog spora, mada su mi sada nejasne neke odredbe:

  * Da li je na sudu da izvrši po zahtevu tužioca i donese ( presudu ili meru) povraćaja na radno mesto do okončanja ili je to posao inspekcije rada?
  * Kome da se obratim, da čekam sud ili da podnesem zahtev inspekciji rada?

  Tužba je podneta 08.10.2012.god, odgovor na tužbu 19.11.2012. god. i tu je stalo, valjda se čeka ročište, neznam tačno.
  Problem je što trenutno ne radim a da tražim nešto pa moram da nekome odkažem nakon nekoliko nedelja, nije etički!!?

  Unapred zahvalan na odgovoru.

  S poštovanjem!
  Dušan

  Autor Dušan — 06 Dec 2012, 11:04

 17. Poštovani, bio sam zaposlen u državnom organu, na mestu nameštenika. Sistematizacijom ukinut moj odsek je prestao da postoji. Jedan deo odseka je ostao u KPZ Niš u sastavu drugog odseka. Drugi deo odseka sa objektom ( motelom) preuzima nastavni centar. Dogovor ta dva državna organa je bio da se i jedan deo radnika preuzme i to na taj način što će im se u Kpz Niš raskinuti ugovori o radu, a u nastavnom centru sklopiti novi i ugovori. Tako je i učinjeno, ali sa nekolicinom radnika mimo dogovora nesklapa se ugovor o radu i oni ostaju bez posla. U rešenju o raskidu ugovora kao pravni lek se upućuje na upravni sud, koji se u ovom sporu proglasio nenadsležnim. Pitanje da li je raskid ugovora nezakonit.

  Autor Milivoje — 08 Jan 2013, 12:22

 18. Poštovani,
  Da li je potrebno da direktor donese program o novoj unutrašnjoj organiyaciji i sistematiyaciji ukoliko po njoj ima preko 40 stalno zaposlenih, jer trenutno ima 12 stalno zaposlenih.
  U pitanju je javna ustanova kulture, iznad direktora je Upravni odbor. On ukida radna mesta i daje otkaz stalno zaposlenom po članu 179 stav 9. tehnološki višak a kao razlog je pogoršanje ekonomskih uslova i smanjenje obima posla a istovremeno prima na određeno 4 radnika van sistematizacije.
  Napominjem da ni jedan akt ustanove nije verifikovan ili donešen i usklađen nakon 2005. godine kada je stupio na snagu zakon o radu.
  Unapred hvala.
  Munišević

  Autor Munišević — 15 Jan 2013, 09:47

 19. Postovani,interesuje me da li poslodavac moze radniku koji je proglasen kao tehnoloski visak,da ispolati otpremninu u iznosu tri poslednje bruto plate,posto nema novaca da isplati drugacije,a da radnik potpisekao da je primipo otpremninu.Naime poslodavacje to ponudio,posto je firma u losem stanju i da je moguce da ode pod stecaj.Napominjem da je i pitanju privatna firma

  Autor sonja — 27 Feb 2013, 20:52

 20. otkazan mi je ugovor oradu zbog smanjenja obima posla, Pravilnik o sistematizaciji je donet i bez potpisa diktora stavljen na oglasnu tablu. po proteku osam dana od dana objavljivanja, direktor je potpisao Pravilnik o sistematizaciji. Da li je Pravilnik mogao na ovaj nacin da stupi na snagu

  Autor jana jovanovic — 13 Mar 2013, 07:34

 21. Potreban mi je neki primer tuzbe sudu protiv odluke direktora i skolskog odbora zbog toga sto je primljen kandidat s manje kvaliteta od mene.Molim vas,posaljite na mail-ako je moguce.

  Autor Danijela Vozarevic — 17 Mar 2013, 01:12

 22. Potreban mi je neki primerak tube u vezi nezakonitog otkaza, t.j.formalno neuspelog probnog rada i vra'anja na posao, radi sastavljnja svoje tube.

  Autor Mira Jovanovic — 27 Mar 2013, 00:22

 23. Dobro vece,htela sam da se posavetujem sa vama...nasla sam nekog dedu za izdrzavanje ali pod uslovom da prepise kucu na mene,medjutim jos nismo ni napravili ugovor ja sam tamo bila po ceo dan e sad on vise nece da ja budem kod njega i resila sam da ga tuzim za naknadu sto sam ga sluzila kakve su mi sanse da dobijem...?

  Autor jelena — 02 Apr 2013, 22:32

 24. Dobro vece,trebao bi mi savet od Vas.Duze od dve godine sam bila zaposlena na neodredjeno vreme u parfimeriji,u pitanju je str.Poslodavac je imao dve poslovne jedinice,od kojih se zbog smanjenog obima posla,jedna zatvara ovih dana.Ja sam inace obavljala radne duznosti u objektu koji nastavlja sa radom.Verovatno,pritisnut viskom radnika i strahom od isplate otpremnina,poslodavac se trudi poslednjih mesec dana da mi pronadje greske u radu.Nalazi mi gresku u pogresno izracunatoj kalkulaciji(obradjujemo ih rucno,uz pomoc digitrona).Ne prihvata moje objasnjenje niti izvinjenje za nesmotrnu gresku tokom rada,trvdi da sam to ucinila sa namerom da od toga izvucem materijalnu korist za sebe.Daje mi tog dana usmeni otkaz,a dan posle mi donosi resenje o godisnjem odmoru(koji inace,prethodnih godina niko od zaposlenih nije koristio,niti mu je bio naknandno placen)Resenje o otkazu mi nije urucio jos uvek,ja sam ogorcena zbog svega i interesuje me postoji li neka sansa da uzmem od njega neku otpremninu ili bilo sta sto ce mi na neki nacin bar malo nadoknaditi gubitak posla i sve drugo sto taj gubitak nosi.Koja su moja prava,inace imam ukupnog 15 godina ukupnog staza.Hvala unapred !

  Autor lena — 28 Apr 2013, 21:42

 25. Postovani,
  Da li mozete da mi pomognete ili eventualno da me uputite na nekog ko moze da mi kaze sta da radim posto mi poslodavac nije isplatio porodiljsko, tacnije problem imam sa knjigovodjom te firme koji iz nekog razloga zadrzava papire, laze me vec godinu dana da cu biti isplacena. Meni se zakljucno sa danom 23.04.2013g zavrsilo porodiljsko, a ni dinar nisam dobila, usmeno sam dala otkaz i rekli su mi da ce da me odjave sa tim poslednjim danom, a danas je vec 14 maj nisu me odjavili, jos mi prete da ce da mi ukinu porodiljsko ako ga budem trazila. Zato vas molim ako mozete makar da mi kazete do kada knjigovodja ima rok da me retroaktivno odjavi, da li sme da mi ponisti porodiljsko a pritom sam resenje dobila jos 19.02. Da li sme knjigovodja da drzi te papire, da se neisplacuje porodiljsko,postoji li neki zakonski rok za to?

  Unapred hvala

  Autor Jelena — 14 Maj 2013, 10:57

 26. U 33 danu bez dana odmora poslodavac mi utvrdjuje povredu radne discipline(pusenje na radnom mestu) i otkazuje mi ugovor o radu. Da li je po zakonu poslodavac postupio ako se uzme u obzir da sam pomenutog dana bio protiv zakonito na poslu jer nije mi obezbedjen zakonit nedeljni odmor i toga dana sam radio protiv zakonito

  Autor Dragan — 14 Maj 2013, 20:37

 27. Poštovani,
  Interesuje me šta se dešava kada stranka u parničnom postupku, koja je izgubila parnicu, nije u mogućnosti da plati troškove postupka i sudske takse (oko 1.600 evra), jer su joj mesečna primanja oko 20.000 din.
  Hvala unapred!

  Autor Dejan — 21 Maj 2013, 11:03

 28. Poštovani,
  resenje o otkazu ugovora o radu, usled organizacionih promena, ima datum 24.5.2013. Datum izmene sistematizacije, kojom se ukida služba u kojoj sam zaposlena 21.5.2013. Radni odnos prestaje 31.5.Da li ima onova, po Vašem mišljenju, za ponistenje rešenja i zahtev da se vratim na posao, jer nije stupila na snagu sistematizacija u momentu kucanja rešenja rešenja ?

  Autor Nataša — 04 Jun 2013, 20:32

 29. Postovanje. Zaposlena sam u drzavnoj predskolskoj ustanovi na radnom mestu spremacice oko 5 godina,od toga poslednje 3 godine sa jednim prekidom od 2 dana i drugim od 20 dana. Ugovor o radu je na odredjeno vreme (nije zamena radnika) i sacinjen je u skladu sa zakonom o radu,cl.30 stav 2 i cl.33.
  Molila bih vas da mi kazete da li je ispunjen uslov da rad na odredjeno vreme predje u rad na NEodredjeno, ili imaju pravo da se pozivaju na zakon o obrazovanju i vaspitanju kako tvrde i da po njemu rad na odredjeno ne prelazi u rad na neodredjeno vreme.
  Napominjem da se u svim ugovorima o radu pominje samo zakon o radu. Puno Vam hvala.

  Autor Lidija — 12 Jun 2013, 09:37

 30. Postovani,
  Konkretno moj poblem je sledeci: Nakon saznanja da sam u drugom stanju poslodavac me je primorao da potpise sporazum o regulisanju radnih odnosa poslodavca i zaposlenog u kome stoji da prihvatam sporazumni raskid radnog odnosa nakon isteka porodiljskog odsustva. U suprotnom mi je sledovalo otkazno resenje kao tehnoloski visak. Moje bolovanje je isteklo a ja ne zelim da potpisem sporazumno resenje jer u tom slucaju nebi imala pravo na naknadu od zavoda za zaposljavanje. Druga stvar koja me interesuje je to sto ce poslodavac verovatno da iskoristi moj nedolazak na posao i napraviti otkazno resenje na osnovu toga pa me interesuje dali u tom slucaju imam pravo na naknadu od zavoda za zaposljavanje i kakvo bi to resenje bilo.
  Unapred hvala na odgovoru

  Autor Ivana — 24 Jun 2013, 15:24

 31. postovani,
  ptpisivala sam ugovore o radu na odredjeno,sa trajanjem od mesec dana. zadnji dan isteka ugovora,radila sam drugu smenu do deset uvece,oko devet sati sam pozvana da potpisem resenje o otkazu,sporazumni raskid ugovora. da li postoji neki rok u ovakvom slucaju,neko upozorenje nekoliko dana ranije za davanje otkaza,ili je sve regularno? hvala.

  Autor dragana — 01 Jul 2013, 02:35

 32. Postovani molim Vas da mi odgovorite koji je rok za isplatu otpremnine?11.06.2013.god. sam proglasena za tehnoloski visak jer je zatvorena radnja u kojoj sam radila. Hvala.

  Autor Dragana — 01 Jul 2013, 16:45

 33. Poštovani, da li je dovoljno da dokažem da je otkaz nezakonit i da ne ulazim u meritum jer je Ugovor o radu otkazan navodeći odredbe Pravilnika poslodavca u kome stoji da se otkaz kao i novčana kazna zbog teže povrede radne obaveze izriču u slučajevima predviđenim Zakonom o radu, a u odluci o otkazu se ne navodi ni jedna odredba Zakona o radu. Puno hvala

  Autor Adriana — 25 Jul 2013, 01:32

 34. Radila sam u jednom supermarketu od osnivanja kao kasir,svoj posao sam obavljala dobro i savesno. Naravno da su se desavale greške,ali su i ispravljane i kupac nije bio oštećen ni u jednom slučaju.Nijednom nisam izostala s posla,ni zakasnila,ni bila na bolovanjuntrudila sam se da odgovorno obavljam posao.Moja prva nadredjena mi je od prvog dana stavila do znanja da me ne podnosi,vikala na mene kad pogrešim,uzimala mi slobodne dane pod izgovorom da nema ko da radi,dok je drugim kasirkama progledavala kroz prste.Kad sam spomenula slavu,dala mi je slobodan dan,al uz komentar da oni nemaju slavu i već sutradan mi prepravila raspored da radim prvu smenu odmah posle slave. Na sve načine me ocrnila kod poslovodja i direktora.Nisam se imala kome žaliti jer mi je prećeno otkazom ako progovorim.Bila je osorna i bezobrazna..07.2013 mi je saopšteno da sam pravila greške i da je bolje po mene da potpišem sporazumni otkaz,što sam i uradila jer me nepravda pogodila,jer su i druge pravile još gore greške,ali su njene miljenice,pa je sve zataškano.Reč je o velikom lancu supermarketa gde su zaštićena prava radnika,al samo na papiru.Meni je sporazumni otkaz iznudjen pod neizrečenom pretnjom zastrašivanjem,ali nisu mi saopštena moja prava.Šta mi savetujete? Mnogo hvala

  Autor Gordana — 25 Jul 2013, 22:01

 35. Poslodavac mi je dao nezakonit otkaz i sud je dosudio da me isti vrati na rad ali na drugu poziciju u odnosu na onu pre otkaza.Sada vodim spor sa poslodavcem u vezi materijalne nadoknade za period od momenta davanja nezakonitog otkaza do momenta kada sam ponovo vraćen na posao.Interesuje me,dali pored osnovne zarade imam pravo i na naknade zarade i to minuli rad,topli obrok,regres i naknadu za nekorišćenje godišnjeg odmora.Apostrofiram topli obrok, koji je konstantno bio sastavni deo osnovice za obračun poreza i doprinosa na zaradu i koji je bio u fiksnom mesečnom iznosu neovisno od toga dali sam efektivno dolazio na posao sve radne dane u mesecu ili sam bio na plaćenom ili neplaćenom odsustvu,dali su bili neki dani državnog praznika,godišnjeg odmora,bolovanja i slično.
  Unapred,hvala!

  Autor Ratko — 28 Jul 2013, 16:41

 36. U slucaju kada se zaposleni kao tuzilac iz opravdanih razloga ne pojavi na pripremno rociste te sud donese resenje o povlacenju tuzbe, koliko mi je poznato tuzilac ima mogucnot da podnese predlog za vracanje u predjasnje stanje kojem ce priloziti dokaz o opravdanosti izostanka. Medjutim, zanima me da li onda kada sud o tom predlogu odluci negativno, pa to isto ucini i visi sud po zalbi, da li se u tom slucaju smatra da je tuzba koja je podnesena na vreme, pre isteka roka od 90 dana prekinula prekluzivni rok od 90 dana i da li on nastavlja teci po pravnosnaznosti resenja viseg suda kojim se potvrdjuje resenje osnovnog suda o odbijanju predloga za vracanje u predjasnje stanje?

  Autor Maida T. — 12 Sep 2013, 17:29

 37. U radnu knjižicu imam staž od 41 god.3 meseci i 5 dana.Medjutim u M4 nedostaje mi 19 meseci uplaćenog staža. Direktor mi je doneo rešenje o prestanku radnog odnosa.Uputio sam prigovor školskom odboru.Mada je izabran novi školski odbor direktor je naredio da o Prigovoru razmatra Školski odborr kome je mandat istekao.da li bi me vi zasptupali pred sudom jer smatram da je povredjeno moje pravo s obzirom da ne ispunjam uslov od 40 godina staža osiguranja i 65 godina starosati jer sam rodjen 19 maja 1949.godine.Tužbu moram najhitnije osnovnom sudu u Štrpce da podnesem.Molim odgovor na moju e mail.Srda;an poydrav iy Gore

  Autor Fejzo — 13 Sep 2013, 22:45

 38. zanima me koliko cu platiti ako mi advokat zavrsi ostavinsku raspravu jedini sam naslednik ako Hr isplati zaostale mirovine mom ocu hvala.NE radim zivim od 1400 kuna sto mi daju brat i sestra

  Autor nada — 16 Sep 2013, 17:44

 39. Interesuje me da li moze da se uputi predstavka ESLJP ako je Ustavni sud doneo resenje o odbacivanju ustavne zalbe tj. nije postupao po njoj?

  Autor bojan — 09 Okt 2013, 12:57

 40. Da li nedostavljanje potvrde o koriscenju bolovanja u roku od tri dana, moze biti razlog upozorenja, a zatim i otkaza?

  Autor Angela Subotic — 16 Nov 2013, 21:00

 41. Od 1991 do 2003 radio sam u Jugodrvu a ujedno iz radnog odnosa
  vodio radnju i plaćao pašalni porez. Pošto sam pre par meseci otišao u penziju sa navršenih 40 godina radnog staža ovaj period mi se nije uzeo u obzir za uvećanje osnovice za obračun penzije .Pio u Šapcu nije razmatrao moju primedbu pa sam se žalio Pio Beograd i oni su me odbili i uputili na Upravni sud. Recite mi kakva su moja prava. Hvala

  Autor Miladin — 23 Nov 2013, 18:57

 42. imam dilemu....imam resenje o otkazu ugovora o radu.....clan 179.stav 1.tacka 3. clan 192.stav 1.tacka 3. i na zavodu su mi rekli da nemem prava na novcanu nadoknadu....molim vas recite da li je to tacno...sumnjam u strucnost zaposlenih...hvala

  Autor Milena — 12 Feb 2014, 14:12

 43. Radim u zdravstvenom centru skraceno radno vreme zbog bolesti sina.tezak mi je posao a kuci me ceka moj sin koji je 1ooposto invalid.Zelim da idem na biro .Dali moze radna organiz da donese odluku posto ne postoji socijalni program za nas.I kako da im se obratim,koja prava imam sa 26 godine radnog staza i 2god i 6 meseci do starosne penzije/Hvala unapred

  Autor Mirjana Savic — 21 Feb 2014, 22:38

 44. Postovani
  moja vanbracna supruga je zivela sa mnom od 1997 godine,osnovali smo preduzece,prijavio sam je na osiguranje 2006 ,posto je do tada moglo po zakonu da bracni ili vanbracni drug radi bez prijave,u medjuvremenu,2011 me je napustila,tuzila me sudu za deobu imovine,gde smo vansudskim poravnanjem se dogovorili da joj ja isplatim 25000 evra,sto sam i ucinio.Ostala je da radi na poslu,na kome je vise ne dolazila nego dolazila a,sto sam ja tolerisao zbog moje dobrote.Medjutim,od 10 januara do 24.02 nije se uopste pojavljivala na poslu ,ja sam joj 24 februara poslao Upozorenje o otkazu,da bi ona 27.februara odgovorila da nije smela da dolazi na posao od mene,sto je notorna neistina.Zbog toga sam joj 04.marta poslao resenje o otkazu,ne znajuci da je ona,manilupativno ,od 01.marta izvadila potvrdu o privremenoj sprecenosti za rad ,dijagnoza F32.2.
  Da li ona sada ima prostora za tuzbu,obzirom da sam je ja otpustio zbog perioda koji nije obuhvacen bolovanjem?
  Molim Vas da mi odgovorite,a ja bih bio i raspolozen da Vas angazuejm ako do spora dodje
  Pozdrav
  Predrag Bulatovic

  Autor Predrag — 05 Mar 2014, 17:14

 45. Poštovani, molim vas da mi date savet ili primer tužbe protiv poslodavca koji mi je dao otkaz kao tehnološki višak ali mi nije isplatio otpremninu. Otkaz mi je dat po čl. 179 st 9 Zakona o radu, dana 17 februara ove godine.Da li mogu da tužim poslodavca za neisplaćenu otpremninu po čl 158 Zakona o radu. Unapred hvala na odgovoru

  Autor Milivoje — 23 Apr 2014, 20:56

 46. Poštovani,
  Obraćam Vam se u nadi da mi možete pomoći, naime bio sam zaposlen u kompaniji na mestu menadžera prodaje počevši sa danom 04.11.2014. uz dogovorenu platu itd. Poslodavac mi nikada nije ponudio ugovor o radu a platu koju smo dogovorili nikada mi nije isplatio. Dana 15.04.2014. poslodavac mi usmeno uručuje otkaz zbog mog pitanja kada će izvršiti prijavu radnika tj.mene I kada će isplatiti zaostale zarade koje su u tom trenutku dostigle jako veliku cifru. Međutim, poslodavac insistira da vratim pokretnu imovinu firme u vidu automobile, telefona... Na šta ja pristajemukoliko mi da rešenje o otkazu I razduženje za pokretne stvari, što poslodavac odbija jer bih onda imao dokaz da sam zaposlen u kompaniji. Ceo slučaj prijavljujem inspekciji rada,koja me obaveštava 28.05.2014. da je bila u kontroli I da sam, malo su preformulisali moju prijavu, bio zaposlen u kompaniji. Poslodavac me takođe obaveštava I prosleđuje mi ugovor o radu kako bih ga potpisao I kako bi moga da me prijavi retroaktivno. Međutim,u ugovoru ne stoji visina primanja, uz šta mi je I poslao memorandum koji bih ja trebalo da potpišem čime dajem izjavu da su mi primanja isplaćena, a da mi samo duguje pola plate za pola meseca aprila, što je stavio na najobičniju uplatnicu, pa ukoliko sve ja potpišem oni će mi uplatiti pola plate. Posle svega ovoga, poslali su mi razduženje za automobile,koji sam im vratio, takođe ja sam radio do obavestenja ispekcije rada I sada poslodavac hoće da maksimalno zaštiti sebe I ne želi da isplati plate I doprinose, već odugovlači. Ja imam sve dokaze, nemam nikakve uplate zarade, nemam prijavu...Takođe me je poslodavac I tužio za utaju stvari koje su bile kod mene a koje sam vratio... Molio bih Vas da mi sugerišete bar nešto.

  Uapred zahvalan

  Autor Bane — 12 Jun 2014, 15:30

 47. Poštovani,
  Radim u banci devet godina od kojih sam šest punih godina bila na istoj poziciji. U decembru prošle godine mi je, nakon odlaska jednog kolege, usmeno saopšteno da sam premeštena na njegovu poziciju. Na pitanje šta će biti ako ne prihvatim, rečeno mi je da ću dobiti otkaz, a ako prihvatim da ću nakon probnog rada u trajanju od šest meseci dobiti povećanje plate sa tačno preciziranim iznosom. Potpisala sam anex ugovora, ali naglašavam da mi uz anex nije data ponuda kao ni rok za izjašnjenje i pravna pouka, već je sve obavljeno usmenim razgovorom.
  Preuzela sam posao na novoj poziciji i uz svoj maksimalni trud uspela da savladam materiju i već nakon dva meseca radim potpuno samostalno. Usledile su pohvale šefova (opet usmene). Nova pozicija je izuzetno stresna i moram naglasiti da je moj osnovni motiv bilo povećanje plate, ali nakon šest meseci do obećanog povećanja plate nije došlo.Kada sam postavila pitanje zbog čega nisam dobila ono što mi je obećano, odgovor je bio da mi je trenutna plata sasvim pristojna i da svakako nemam gde da odem pa nemaju razloga da mi daju povećanje.
  Obzirom da sam preživela veliki stres u prethodnih šest meseci i da sam na kraju povređena prvo kao čovek a onda i kao zaposleni želela bih da napustim ovog poslodavca ali uz nadoknadu. Moje pitanje je da li imam osnova da se pozovem na nezakonit način na koji mi je ponuđen aneks i da zahtevam isplatu određenog broja plata kao naknadu za sve postupke u prethodnom periodu? Molim Vas za savet, izvinjavam se na opširnom pitanju.
  Hvala na odgovoru.

  Autor Marijana — 13 Jun 2014, 20:06

 48. Radim u drustvenom preduzecu. imao sam operaciju na saci na malom prstu leve ruke. 30tak dana nakon operacije sam poceo da radim. poslovodja me je terao da radim posao u kojem mi je neophodna ista ruka. medjutim usled bolova ja sam rekao da ne mogu da radim isti posao i zatrazio sam privremeno lakse radno mesto. na sta je on odgovorio da mu ne treba invalid na poslu. ili da radim ili da idem na bolovanje. nakon cega sam ja otisao kod doktora i zatrazio isto. nakon toga pocinjao sam da da radim,ali mi se isto ponavljalo imao sam bolove u ruci nakon cega sam ponovo isao na bolovanje.. na kraju sam imao zakazanu operaciju, koju su mi odlozili na mesec dana.. kad sam otisao posle mesec dana. opet su odlozili. sve u svemu.. nemam opravdanje od doktora za citav maj. interesuje me. u slucaju da dobijem otkaz.. da li ostvarujem pravo na otpremninu.. inace u tom sam preduzecu vise od 10god. unapred hvala

  Autor Goran Tokmanovic — 17 Jun 2014, 21:31

 49. danas mi je dostavljen pred otkaz o radu da li da potpisem ili ne?

  Autor milica — 18 Jul 2014, 19:23

 50. Postovani,
  dobila sam resenje o otkazu na osnovu clana 179.stav 1.tacka 1. i clana‚192.stav1. ali mi je u resenju takodje navedeno zbog povrede radne obaveze definisane clanom 179 stav 1 tacka 1 Zakona o radu neostvarivanje potrebnih rezultata rada zbog neposedovanja znanja i sposobnosti. Na biro su mi rekli da je sa clanom i stavom sve u redu ali da ne bi trebalo da se povreda radne obaveze ubraja u ovaj clan.
  Molim za objasnjenje

  Autor Ivana — 04 Avg 2014, 23:32

 51. Da li se moze ponistiti resenje o otkazu ugovora o radu zbog toga sto nema pouku o pravnom leku.Razlozi za otkaz postoje, ali resenje o otkazu nema pravnu pouku.

  Autor Petar Milojevic — 26 Avg 2014, 20:39

 52. Da li se moze ponistiti resenje o otkazu ugovora o radu zbog toga sto nema pouku o pravnom leku.Razlozi za otkaz postoje, ali resenje o otkazu nema pravnu pouku.

  Autor Petar Milojevic — 26 Avg 2014, 20:40

 53. Postovani,
  Radnik je dobio otkaz koji je inspekcija rada u prvom i drugom stepenu potvrdila kao nezakonit. Poslodavac je vratio radnika na posao - ali putem nezakonitog aneksa ugovora o radu. Radnik je nakon toga osporio osnovano nezakonit aneks, da bi poslodavac uvidevsi da gubi parnicu, prostim izdavanjem resenja o otkazu ugovora o radu povukao iz pravnog prometa i osporeni aneks navedenog ugovora. Pitanje: da li je zakonito postupanje poslodavca u ovom slucaju, tj. da li je moguce u situaciji kada tece parnica da pravno lice resenjem povuce iz pravnog prometa osporeni ugovor?!

  Autor Vesna — 14 Sep 2014, 17:33

 54. izlozen sam maltretiranju sefa koje je podnosljivo al sam sad dobio prijavu za koriscenje mobilnog za vreme radnog vremena koji automatski razlog za otkaz ugovora o radu a nmam ni ja ni sef svedoka o tom dogadjaju

  Autor Borko — 24 Nov 2014, 16:32

 55. Поштовани,
  Молим за одговор у вези следећег :
  Добила сам отказ по цлану 179. тачкa 9, као технолошки вишак.
  Међутим, послодавац ми је отпремнину исплатио 28 дана после уручења решења о отказу.
  Да ли је ово решење о отказу незаконито.

  Autor Katica Djuricic — 02 Dec 2014, 22:19

 56. Добиo сам отказ по цлану 179 stav 5 тачкa 1, као технолошки вишак,neznajuci nista o mojim pravima, POTPISAO ga ne citajuci resenje,cak se i datum dostave resenja razlikuje 1 mesec.PITANJE sta mogu da ucinim povodom svega,mojih prava(staz oko 3 godine) nista mi nije isplaceno

  Autor Goran — 07 Dec 2014, 20:04

 57. Molim vas da mi odgovorite dali direktor koji je na bolovanju moze da mi odkaze ugovor o radu kao tehnoloski visak.Hvala unapred

  Autor Goran — 11 Dec 2014, 08:57

 58. Pokusacu da budem sto kraci i precizniji:
  -Proglasen tehnoloskim viskom i dobio otpreminu, posle 14 godina rada kao poslovodja u JKP.

  1. Da li zakon obuhvata i socijalni status porodice s obzirom da sam bio jedini zaposleni u porodici od 4 clana:dvoje dece zena i ja. Sada smo socijalni slucaj tj. oboje ne zaposleni. ???

  2. Prethodnica teh. viska je moj nedavni premestaj na nize radno mesto koje se "gasi" , navodno zbog stete na sluzbenom vozilu koje nije ni bilo. Imam pisane dokaze (radni nalog , servis , evidencija intervencija na vozilu itd.) Da li vredi pobijati resenja iz clana 197. stav 1 tacka 9? Imajte u vidu da je to uzrocno posledicni cin ili prosto receno namestaljka.
  3. Da li za tu "namestaljku" mogu tuziti sefa za zloupotrebu sl. polozaja?
  4. Da li postoji mogucnost da me vrate na posao?

  Unapred hvala.

  Autor Sinisa — 06 Jan 2015, 06:45

 59. Postovani,

  Padila sam 11 meseci u firmi gde mi je produzavan ugovor na 3 meseca. Pre 7 dana sam dobila otkaz navodno zbog ne zadovoljavanja njihovih kriterijuma (ugovor je trebao da istekne u martu). Zbog loseg ponasanja poslodavca ne zelim da se vratim u firmu niti da ih tuzim za otkaz ali svakako zelim da mi se isplati odmor na koji nisam isla. Imam resenje o dobijanju odmora ali nemam dokaz da na odmor nisma isla stoji u mom mejlu ali firma je izgasila moj mejl tako da nemam pristup. Platu sam primala preko racuna, medjutim nisam bila prijavljena na ceo iznos. Ali pretpostavljam da na izvodu moze da se vidi o kom iznosu je rec. Resenje o otkazu jos nisam primila pa me interesuje sta je najbolje da uradim da bi mi isplatili nesikoristen odmor? Plata je trebala da legne prvog ail i ona kasni a do sada nije kasnila.

  Unapred zahvalna.

  Autor Milica — 10 Feb 2015, 13:41

 60. Postovani,

  kolega sa posla je dobio otkaz zbog povrede radne obaveze, pokrenuo je radni spor i obratio se inspektoru rada koji je doneo resenje oodlaganju iyvrsenja resenja o otakzu. U obrazlozenju je navedeno da je povredjeno pravo zaposlenog jer je u resenju o otkazu navedena jos jedna povreda koja nije bila navedena u upozorenju, pa se na istu nije mogao izjasniti. Kako se tumaci povreda prava u konkretnom slucaju, obzirom da je u upozorenju navedena povreda koja je i u resenju, samo sto je u resenju dodata jos jedna, a on je imao priliku da se izjasni na navode upozorenja i evidentno je da povreda postoji.

  S postovanjem

  Autor Marija — 02 Apr 2015, 12:30

 61. Postovani posto vec duze vreme imam problem sa svojim sefom i tom prilikom obracao sam se i svom direktoru sektora ,ali na moje molbe niko neodgovara, ako mozete da me uputite sta treba da napisem svom generalnom direktoru koji predstavlja poslodavca ,kao da mu naslovim kao Predstavku , zahtev ili naznam sta .Posto moj sef mene kaznjava sa smanjenjem ucinka svaki mesec a ja radim u kolektivu isti posao pa nevidim po kom osnovu on to radi vec 6 meseci bez ikakvog obrazlozenja po samonahodjenu kada ocigledno nepostoje nikakvi parametri vec odokativna metoda.Intresuje me sta treba da napisem da me on na taj nacin izoluje i ponizava kod mojih kolega i pritom ja imam 17 godina radnog staza i kako to sada da bas njemu neodgovara moje angazovanje i zalaganje na poslu.I jos dobio sam coveka mladog da ucim i taman kada sam ga naucio on je zahtevao da se taj mladi nauceni covek prebaci na drugi pogon i time mene stavio u nepovoljniji polozaj u odnosu na moje kolege koji isto imaju mlade ljude koji im pomazu a stvarno postoji potreba za ljudstvom jer je posao tezak i bavimo se popravkom kamiona specijalne namene u JKP GRADSKA CISTOCA

  Autor Rade — 23 Apr 2015, 00:53

 62. Poštovani,

  Poslala sam Vam e-mail, molim Vas za odgovor.

  Autor Anka — 09 Jun 2015, 19:35

 63. Molim Vas da mi ukoliko je moguce posaljete primer otkaya ugovora o radu , tehnoloski visak , ukoliko yelim da radnika otpustim 01.07.2015. tj, po novom yakonu o radu.

  Autor Dejan Djordjevic — 24 Jun 2015, 09:38

 64. Molim Vas za savet,

  Radnik sam Klinicko-bolnickog centra Pristina, kao i vise stotina mojih kolega. Vec 15 godina nismo radno angazovani i do pre godinu dana primali smo neku novcanu nadoknadu od 8,500.00 RSD, uplacivalio su nam PIO...Od pre godinu dana ne primamo nikakvu naknadu, bez ikakvog obrazlozenja a osiguranje nam i dalje tece. Ta novcana nadoknada, koju smo primali i nas neresen status i dalje koji traje 15 godina,egzistencijalno su nas do te mere ugrozili da nisam u stanju ni materijalno a ni profesionalno da odgovorim na svoje zivotne potrebe.
  Pitam i molim za savet, kako da ja i moje kolege potrazimo zastitu pred sudom, kome bi mogli da se obratimo, ko bi mogao tim pitanjem da se pozabavi...Molim Vas uputite nas sta nam je ciniti

  Autor Valentina — 08 Jul 2015, 10:08

 65. Poštovani,pre samo 8 dana sam primljen u jednu firmu u Subotici kao magacioner. Danas su me na samom kraju radnog vremena pozvali u kadrovsku i rekli su mi da sam dobio otkaz jer se kolege žale na mene da sam spor i neangažovan. Rekao sam da mi daju šansu da se popravim ako tako smatraju međutim rekli su da je njihova odluka konačna. Zatim su mi dali da potpišem rešenje i papirić da sam primio nazad radničku knjižicu koja je već bila popunjena. Od šoka koji sam doživeo nisam pročitao šta piše na rešenju o otkazu. Naime piše da sam ja poslodavcu dostavio pismeni zahtev Ugovora o radu koji sadrži izjavu zaposlenog da mu radni odnos kod poslodavca prestane sa danom 25.09.2015.g. iz ličnih razloga. Dalje piše da je moja izjava zavedena. Nisam predao nikakvu izjavu niti posedujem kopiju iste. Nisam dobio nikakvo upozorenje pre današnjeg dana da ne obavljam posao kako treba. Ugovor sam potpisao na mesec dana od 18.09. do 17.10. i danas na ovakav način dobijem otkaz. Molim Vas, možete li mi reći kako dalje da reagujem i koja su moja prava?

  Autor Danijel — 25 Sep 2015, 19:28

 66. Postovani,
  Molila bih Vas da mi odgovorite da li u slucaju da potpisem sporazumni raskid ugovora o radu uz isplatu otpremnine(kako je navedeno u Obavestenju o pravnim posledicama), poslodavac ima obavezu ispate, tj.da li.mora biti naveden iznos novcane naknade u sporazumu o raskidu ugovora, I da li ona mora biti izvrsena pre isteka sporazumnog raskida ugovora o radu. Radim u Ministarstvu unutrasnjih poslova. Danas sam primila obavestenje o pravnom aspektu potpisivanja Sporazuma o prestanku radnog odnosa gde se navodi da ce naknada biti isplacena I da se racuna kao (1/3 tromesecnog proseka plate+30%uvecanje)x broj godina u javnom sektoru. I da li tek potpisivanje Sporazuma ima pravnu snagu, a ne potpisivanje Obavestenja? Hvala.

  Autor Natalija — 16 Nov 2015, 16:29

 67. Postovani, radio sam u firmi 7 godina na neodredjeno vreme, ali poslodavac je resio da me otpusti zbog smanjenja budzeta, nudeci mi cak i opciju da me otpusti kao tehnoloski visak ili da me vodi kao prijavljenog jos nekoliko meseci i da nakon toga potpisem sporazumni raskid radnog odnosa. Kako sam u velikom problemu, imam porodicu koja zavisi od mene, zanima me koja su moja prava i sta mi savetujete da uradim, tj. koja mi je najbolja opcija? Unapred zahvalan, Marko R.

  Autor Marko — 22 Dec 2015, 23:04

 68. Postovani,ponizno Vas molim za pomoc.Naime,bio sam ucenjen od strane poslodavca da biram da li cu biti otpusten uz prethodnu suspenziju za sta su uzete izjave jedne (uslovljene) radnice i poslodavceve cerke ili kao tehnoloski visak ali da potpisem da sam primio otpremninu.Ceo razgovor imam snimljen na telefonu i sada smo u sporu.Molim Vas za pomoc kako da dokazem cistu istinu u ovom drustvu gde svi igraju prljavo. U napred hvala.Sasa R

  Autor Sasa Racic — 23 Jan 2016, 18:31

 69. Poštovani,

  potrreban mi je odgovor na jedno pitanje. NAime, na poslu se desila situacija tj iz zajednickih sredstava /(viska sam uzela 80 dinara) sto mi je bilo potrebno za licne potreba a istoga dana sam imala situaciju da sam zeni pogresno vratila kusur, tj manje sto dinara. To nije sporno, ja sam krivicu priznala. Nego, odmah toga dana sam suspendovana sa posla, tj vise ne radim sada sam potipisala upozorenje da postoje razlozi za otkaz, I kao, samo formalno cekaju jos da mi uruce otkaz, ja protiv njih ne mogu ionako mi je ugovor na mesec dana, samo da li su oni duzni da mi isplate ceo mesec ili samo dane za koje sam radila. Ja jesam upozorenje potpisala ali zar nije bilo potrebno da me vrate na posao, pa kada istekne mesec dana hvala dovidjenja. nadam se da ste shvatili pitanje, jer ja ne radim zato sto su oni tako odlucili, fakticki sam dobila momentalni otkaz iako to ja nisam nigde potpisala.Molim za hitan odgovor,

  S poštovanjem,

  Bašović Jelena

  Autor Jelena — 26 Jan 2016, 20:15

 70. Pozdrav,
  Zajam ponuda ovdje, jeste li zainteresirani? prijavite se sada: (kredit.offer10@gmail.com)
  Jeste li bili odbijen od strane svoje banke? Imate li lošu kreditnu karticu?
  Imate li neplaćenih računa? Jeste li u dugovima?
  Trebate li pokrenuti posao? ako ste
  zainteresiran za kredit,
  Trebate kredit? Imamo 3% kredita kamatna stopa za vas,
  I raspon kredit od 50,000.00 eura do 3.000.000,00 eura.

  Kontakt g. Camila James putem e-maila: kredit.offer10@gmail.com ili nazovite: +2348078467513

  Informacije Need su:
  1. Puno ime: .........
  2. Kontakt adresa: ......
  3. Država / Grad: ...........
  4. Zemlja: .........
  5. Iznos potreban: ..............
  6. Trajanje kredita: ..........
  7. Ne Telefon: ..........
  8. Mjesečna primanja: ...........

  Najbolji Regard,

  G. Camila James
  MD / CEO

  Autor G. Camila James — 06 Feb 2016, 11:33

 71. Zdravo,
  To je informirati širu javnost da je gđa Jane Alison, privatni zajam zajmodavac ima otvaraju financijsku priliku za svakoga u potrebi bilo koje financijske pomoći. Dajemo kredit na 2% kamatne stope za pojedince, poduzeća i tvrtki pod jasnim i razumljivim uvjetima i stanju. danas nam se obratite putem e-maila na: (saintloanss@gmail.com)

  Autor mabel — 15 Feb 2016, 08:08

 72. Dobio sam otkaz kao tehnološki višak zaključno sa 18.02.1016 a ja sam polomio rame i u gipsu sam i na predlog ortopeda na bolovanju sam do 16.03.2016.osim toga hranilac sam maloletnog deteta,ne posedujem ništa i živim od moje plate.Radim 15 godine , završio sam višu školu i čistim dvorište u bolnici.Imali pravo poslodavac da mi da otkaz za vreme bolovanja,a i kao hraniocu deteta.Dali ja treba da potpišem to rešenje ili ne.MOLIMVAS ODGOVORITE MI HITNO .

  Autor Vladimir Matić — 16 Feb 2016, 12:59

 73. Dobio sam otkaz kao tehnološki višak zaključno sa 18.02.1016 a ja sam polomio rame i u gipsu sam i na predlog ortopeda na bolovanju sam do 16.03.2016.osim toga hranilac sam maloletnog deteta,ne posedujem ništa i živim od moje plate.Radim 15 godine , završio sam višu školu i čistim dvorište u bolnici.Imali pravo poslodavac da mi da otkaz za vreme bolovanja,a i kao hraniocu deteta.Dali ja treba da potpišem to rešenje ili ne.MOLIMVAS ODGOVORITE MI HITNO .

  Autor Vladimir Matić — 16 Feb 2016, 13:01

 74. Dobio sam otkaz kao tehnološki višak zaključno sa 18.02.1016 a ja sam polomio rame i u gipsu sam i na predlog ortopeda na bolovanju sam do 16.03.2016.osim toga hranilac sam maloletnog deteta,ne posedujem ništa i živim od moje plate.Radim 15 godine , završio sam višu školu i čistim dvorište u bolnici.Imali pravo poslodavac da mi da otkaz za vreme bolovanja,a i kao hraniocu deteta.Dali ja treba da potpišem to rešenje ili ne.MOLIMVAS ODGOVORITE MI HITNO .

  Autor Vladimir Matić — 16 Feb 2016, 13:02

 75. Dobio sam otkaz kao tehnološki višak zaključno sa 18.02.1016 a ja sam polomio rame i u gipsu sam i na predlog ortopeda na bolovanju sam do 16.03.2016.osim toga hranilac sam maloletnog deteta,ne posedujem ništa i živim od moje plate.Radim 15 godine , završio sam višu školu i čistim dvorište u bolnici.Imali pravo poslodavac da mi da otkaz za vreme bolovanja,a i kao hraniocu deteta.Dali ja treba da potpišem to rešenje ili ne.MOLIMVAS ODGOVORITE MI HITNO .

  Autor Vladimir Matić — 16 Feb 2016, 13:03

 76. Radim u osnovnoj školi na radnom mestu šefa računovodstva i vršim obračun zarada. Moja supruga je proglašena tenološkim viškom i rešenje joj je uručeno 18.09.2015.godine. Do tada je redovno dolazila na posao. Radni odnos joj je prestao 17.11.2015.godine. Ja sam je stavio na platni spisak za septembar mesec o čemu sam upoznao direktora škole. Direktor škole je pokrenuo disciplinski postupak protiv mene zbog nezakonitog raspolaganja imovinom škole zbog neosnovane i nezakonite isplate plate mojoj supruzi i izjavljuje da ga nisam upoznao da je moja supruga na platnom spisku. Već sam tri meseca pod suspenzijom pošto sam tražio izuzeće direktora od vođenja disciplinskog postupka što je školski odbor i usvojio i sad niko iz kolektiva ne želi da vodi disciplinski postupak protiv mene. Za tri meseca zastareva vođenje disciplinskog postupka. Kako može da se obustavi disciplinski postupak pošto je neosnovan. Direktor ne želi da ga obustavi.

  Autor Tomislav Vojnović — 26 Feb 2016, 20:20

 77. VD Direktor je napravio novu sistematizaciju sa imenima radnika na radnim mestima na koje ih je rasporedio I skole sa kojima mogu raditi, ja sam ostala rasporedjena na istom radnom mestu,tehnicki sekretar, na kome radim od 05.11.2012 godine sa skolom metalurskog tehnicara.sada mi je smanjen koeficijent I zahteva ekonomsku skolu, molim Vas dali imam ikakva prava sobzirom da u Javnom preduzecu radim 11 godina I da se do sada nikad nije pravila sistematizacija prema ljudima,a nemam rok prekvalifikacije
  S postovanjem, unapred zahvalna

  Autor Vesna — 06 Mar 2016, 08:46

 78. Postovani,
  Konkurisala sam za nastavnika u skoli,direktor je izabrao kandidata koji radi vec u toj skoli i nema zavrsene master studije,a ja imam. Pisala sam,prigovor skolskom odbboru i oni su mi poslali da ponistavaju konkurs i da je ova odluka konacna i nista vise.Sad me interesuje sta i kako dalje? Da li ce ponovo raspisati konkurs i koliki je rok za ponovno raspisivanje konnkursa? Da li da cekam da raspisu konnkurs ili da ih tuzim,jer mislim da imam 15 dana rok za tuzbu od prijema odluke skolskog odbora.
  Unapred zahvalna na odgovoru.

  Autor Marina — 09 Mar 2016, 18:15

 79. Recite mi molim vas radio sam kao inspektor u jednoj opstini dobio sam otkaz kao tehnoloski visak i uyeo otpremninu. da li imaju prava da me opet vrate na posao i pod kojim uslovima. kada i da li na istom radnom mestu ili drugom. jako mi je bitno. hvala puno

  Autor dejan — 22 Mar 2016, 14:00

 80. Postovani.
  Konkurisao sam za radno mesto direktora Turisticke organizacije, ispunjavam sve uslove iz oglase, sem strucne spreme, trazi se visoka a ja imam visu skolu. Prijavio se jos samo jedan kandidat sa Veterinarskim fakultetom i on je dobio mesto direktora Turisticke organizacije, a mene su obavestili na mail, da ne ispunjavam uslove konkursa. Sta da preduzmem? Hvala na odgovoru.

  Autor Zoran — 05 Jun 2016, 22:39

 81. Sud me je posle 5 g. vratio na posao. Sta sve poslodavac mora da mi plati za tih 5 g. nerada. Kako da znam dali je POSTUPIO po zakonu i nije mi nesto zakinuo. U Kom toku treba da izbrisi nadoknsdu

  Autor Milivoje Lukic — 31 Avg 2016, 23:40

 82. Postovani,
  U firmi u kojoj radim pokrenut je stecajni postupak.Interesuje me kakva su sada prava nas zaposlenih.Kakvi su naredni potezi,kad su zaposleni u pitanju,stecajnog upravnika.

  Autor Rade — 04 Okt 2016, 11:11

 83. Postovani, posle mesec dana rada u novoj firmi proglasena sam da ne ispunjavam uslove rada i dobila otkaz. U toj firmi sam mesec dana prijavljena a pre toga imam 2 godine radnog staza u kontinuitetu sa tih mesec dana. Zanima me da li ja imam pravo na nadoknadi sa Biroa u trajanju od 3 meseca i koliki je to iznos ak sam oduvek prijavljena na minimalac?

  Autor Milena — 04 Okt 2016, 17:48

 84. Postovani,
  Propustio sam da prisustvujem rocistu koje je bilo zakazano za 27.04,2016.godine.Kako sam bio sprecen da zbog bolesti prisustvujem rocistu,dana 04.05.2016.godine podneo sam predlog ya vracanje u predjasnje stanje i to zbog izuzetno kratkog roka od osam dana koji mi je dat za podnosenje predloga sa svom pratecom dokumentacijom.Dana 05.05.2016.godine,dobio sam resenje kojim se moja tuyba smatra povucenom zbog iyostanka na rociste.Dana 10.05.2016.godine podneo sam podnesak skoro iste sadrzine kao i u predlogu za vracanje u predjasnje stanje.Cekajuci da sud odluci o mom predlogu,bio sam neprijatno iynenadjen kada je sud umesto bilo kakvog resenja po mom predlogu,doneo resenje 10.10.2016.godine kojim se privremena mera ukida,i u kome sud tvrdi da je ovo resenje pravosnazno i izvrsno iako sud nije odlucivao o redovnom pravnom leku koji sam blagovremeno podneo,
  Sta mi je dalje ciniti
  S postovanjem Zoran Savic

  Autor Zoran Savic — 13 Okt 2016, 11:45

 85. Postovani, radim u banci 9godina. imam status invalida opste radne sposobnosti prve kategorije, zaposlen sam kao zdrav, u medjuvremenu sam imao saobracajnu nesrecu. Banka trazi od mene da ponovo izadjem na komisiju i da me proglase zdravim da bih nastavio sa radom bez otkaza. i dajle sam na terapijama, sta da radim, komisija ce i dalje ostati po svom, sto i ja zelim. da li mogu dobiti otkaz?

  Autor Miroslav — 25 Okt 2016, 20:44

 86. Да ли запослени на одређено време може добити отказ као технолошки вишак?

  Autor Жарко — 04 Dec 2016, 19:05

 87. Postovani,radila sam na odredjeno vreme duze od dve godine,pozvala sam inspektora rada koji je nalozio da mi se resenje transformise na neodredjeno.Usledile su zalbe,sve do Upravnog suda koji je potvrdio odluku inspektora kao zakonitu.Medjutim,u ustanovi u kojoj sam radila u medjuvremenu je izvrsena sistematizacija I poslodavac kaze da je radno mesto ukinuto a da ne postoji ni slicno na koje bi mogao da me vrati.Inspektorka rada koja je nalozila transformaciju kaze isto...Interesuje me ko je nadlezan za sprovodjenje sudske odluke I da li inspektorka rada moze da prinudno izvrsi resenje?

  Autor Danijela — 20 Apr 2017, 11:09

 88. Da bih se pravilno predstavio, gospodin Micheal Benson je privatni zajmodavac, dajem zajmove po kamatnoj stopi od 3%, to je financijska prilika na vašem koraku, dobijte brzo 2017 zajam. Toliko ljudi tamo žele potražiti financijske mogucnosti ili pomoci oko ugla i Mjesta, a još uvijek nisu u mogucnosti da dobiju jedan, ali ovdje je to. Mogucnosti financiranja na vašem koraku vrata i kao takvi ne možete si priuštiti da propustite ovu priliku Ova usluga je dostupna Pojedincima, tvrtkama, poslovnim ljudima i ženama te dostupnosti bilo koje kolicine po vašem izboru za više informacija. Kontaktirajte nas putem e-pošte: MICHEALBENSONLOANAGENCY@GMAIL.COM
  Obrazac za prijavu zajma i vracanje.

  Puno ime .................

  Privatni telefonski broj ................

  Država ..................

  Adresa ................

  Država ...............

  Dob ..............

  Prijavili ste se prije ili ne. .............

  Status ..............

  Potrebni iznos zajma. ..................

  Razdoblje zajma ................

  Okupacija.................

  Mjesecni prihod .....................

  Uvažavajuci ove pojedinosti, poslat cemo vam naš ugovor s rasporedom otplate, a ako se slažete s Uvjetima i odredbama, stojite da vaš zajam dobijete u roku od jednom odobrenom, ovisno o težini, hitnosti i povjerenju koje imamo za vas
  Cekam tvoj brz odgovor.

  Tvoj doista

  Micheal Benson

  Autor Micheal Benson — 13 Jun 2017, 03:28

 89. Желим да се захвалим господину Вестињу за давање зајма и пронашао сам исказ о томе како је пријатељ добио зајам од Апеклоанс-а и затражио сам зајам и добио сам зајам. Ако вам је потребан хитан кредит данас избјегавајте интернет превару данас пријавите се за легитимне кредите путем е-поште; apexloans@yahoo.com

  Autor lisa — 20 Jun 2017, 11:49

 90. FEDRICK POWER | Pozdrav, tražiš legitimne i pouzdane financije / zajmodavca? Trebate li zajam? Trebate hitnu financijsku pomoć? Trebate li hitni zajam za otplatu dugova ili trebate kapitalni zajam za poboljšanje poslovanja? Nudimo sve vrste kredita po kamatnoj stopi od 2% za pojedince, tvrtke i tvrtke na jasne i razumljive uvjete i odredbe. Mi isporučujemo zajmove bilo kojeg iznosa na bilo koje odredište tako da nas danas kontaktirajte da biste dobili instant zajam danas. Pošaljite nam e-poruku na: (fedrickpowerloanfirm926@gmail.com)

  Autor fedrick power — 23 Jun 2017, 22:49

 91. I sama sam žrtva zloupotrebe službene dužnosti direktorke Jelene Stanković. Ali ne može samo jedna osoba da radi protivpravne postupke, čitava grupa ljudi je upletena. Šest koleginica je potpisalo moje upisane i realizovane časove. Moj advokat kaže da niko u gradu ne zna zakone koji se primenjuju u prosveti.
  Predala sam krivičnu prijavu i dve dopune protiv direktorke i koleginica za sumnju na zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje dokumenata i lažno svedočenje.
  Moj svedok, prosvetni savetnik je dao iskaz da su pare išle školi za punu normu, a meni je isplaćeno pola norme.

  Odbačen je glavni dokaz, svakodnevna evidencija u dnevniku!

  Zakazano je glavno ročište septembra, da li mogu ponovo insistirati na glavnom dokazu, dnevniku?

  Hvala unapred
  Anka Rašić
  063/7216889

  Autor Anka — 16 Jul 2017, 22:09

 92. I sama sam žrtva zloupotrebe službene dužnosti direktorke Jelene Stanković. Ali ne može samo jedna osoba da radi protivpravne postupke, čitava grupa ljudi je upletena. Šest koleginica je potpisalo moje upisane i realizovane časove. Moj advokat kaže da niko u gradu ne zna zakone koji se primenjuju u prosveti.
  Predala sam krivičnu prijavu i dve dopune protiv direktorke i koleginica za sumnju na zloupotrebu službenog položaja, falsifikovanje dokumenata i lažno svedočenje.
  Moj svedok, prosvetni savetnik je dao iskaz da su pare išle školi za punu normu, a meni je isplaćeno pola norme.

  Odbačen je glavni dokaz, svakodnevna evidencija u dnevniku!

  Zakazano je glavno ročište septembra, da li mogu ponovo insistirati na glavnom dokazu, dnevniku?

  Hvala unapred
  Anka

  Autor Anka — 16 Jul 2017, 22:11

 93. Krediti su svi dijelovi svijeta, nudimo sve vrste i tipove lako otplate kredita, kamatne stope od 2% Clear besmrtnom djelu, bez obzira gdje ili kreditnom dobiti kredit E-mail: missmaria005@gmail.com
  Zainteresirani kandidati dužnik ispunite obrazac u nastavku

  Zaduživanja INFORMACIJE *
  * Puno ime: * ......................
  * Spol * .............................
  * Dob * .............................
  * Adresa * ..................
  * Da bi došli do: ................ *
  ......................... * Država *
  * Telefon: * ..........................
  * Iznos kredita potrebno: .......... *
  * Zajam Trajanje: * ..................
  * Godišnji prihod: .................. *
  * Zanimanje: * .....................
  * Jamstvo: ..................... *
  * Plaćanje: mjesečno ili godišnje

  HVALA i knjiga

  uzeti u obzir
  José María.

  Autor maria — 21 Jul 2017, 05:39

 94. Jeste li prolazili kroz teška vremena za dobivanje zajma, sada brinite o nomore jer Lucas Loan Lending Compania nudi sve vrste zajmova i mi također nudimo siguran zajam kući, kao i zajam za ulaganje u vaše poslovanje kontaktirajte nas sada: Mobile whatsapp: +1 (857)325-5437 Email: lucasloanlendingcompania@gmail.com Web stranica: http://lucasloanlendingcompania.webs.com/

  Autor Carl — 17 Avg 2017, 08:43

 95. Да ли вам требају кредити по ниској каматној стопи? Да ли су вам одбијени кредити од стране банке
  јер немате никакав залогај или имате лоље кредитирање? Да ли си уморан од банке?
  стрес? Онда сте на правом месту, контактирајте нас сада
  суреваифундсплц@гмаил.цом

  Autor HENSHEW — 24 Sep 2017, 11:45

 96. Zanimama me da li je nomlalno da neko dobije otkaz samo zato sto mu se slosilo na poslu.Diselo mi se da sam dobila asmaticni napadf i da sam ostala bez posla zbog toga.Isterali su me kao psa niko nije hteo da mi doda ni casu vode zakljucali su vrata .Kad sam otisla u hitnu primila inekciju i kiseonik .Kad sam podosla otkaz mi je urucen sms porukom .Pri tom me nisu pusti;i da se vratim u firmu da pokupim svoje stvari.Jer to normalno sto mi se desilo jnek mi neko odgovori .Za kog se zako pise u Srbiji za radnika ili poslovodavca.Odgovorite jos i ovo jer normalno da se dobije otkaz ako se zakazni pola sata iz opravdvdanog razloga .Uredu je da se kasnjenje odbije od plate da se apise napomena da se da upozorenje pred otkaz ,Otkaz ako se ponovi ,Samo sam jednom zakasnila bez ikakvog upozorenja i napomene dobila otkaz .Nije da pravdam kasnjeneje stvarno sam imala opravdan razlog,I dobila otkaz jer to normalno .Za koga s pise zkon kad radnik nema nikakva prava u ovoj zemlji .Koja suy moja prava dalje jer imam pravo da tuzim poslodavc sto se neljucki poneo prema meni ,.Nema goreg poslodavca od Srbima

  Autor Nena — 08 Okt 2017, 14:39

 97. odjavljena sam iz firme u kojoj sam bila prijavljena na neodređeno a potom mi je dostavljeno rešenje o sporazumnom prekidu radnog odnosa koje nisam potpisala. Kako je moguće da me odjave bez moje saglasnosti? Interesuje me kolika je kazna za poslodavca od strane suda jer me sada zovu iz firme da se nagodimo da ih ne bih tužila? Radila sam za njih 2015. neprijavljena 5 meseci, potom sam radila 2016. 4 meseca neprijavljena a potom prijavljena na 4 h a radila sam i po 8 i po 12 h. Naravno, na ugovorima dok sam bila neprijavljena nema ni direktorovog potpisa ni pečata firme. Odjavili su me jer sam bila na bolovanju zbog operacije, direktora je to "iznerviralo". Koja su moja prava? Hvala Vam unapred.

  Autor Neda — 25 Okt 2017, 23:52

 98. (ВИЦК МАРА ЛОАН ЦОМПАНИ)

         (вицкмара3@гмаил.цом)

  Здраво, госпођо Вицк мара, зајмодавац легитиман и поуздан зајам за зајмове
  у условима и условима јасан и разумљив са каматном стопом од 2%. од
  УСД $ 12,000 до $ 8,000,000, еура и фунти. Дајем пословне кредите,
  Лични кредити, студентски кредити, ауто кредити и кредити за плаћање рачуна. ако ти
  требам лоана2
     мораш да урадиш је да ме директно контактираш
  У: (вицкмара3@гмаил.цом)
  Бог те благословио.
  С поштовањем,
  Госпођа: вицк мара
  Емаил: (вицкмара3@гмаил.цом)

  Напомена: Сви одговори треба послати на: (вицкмара3@гмаил.цом)

  Autor vick mara — 17 Nov 2017, 22:28

 99. Radio sam 8 dana i dobio sam otkaz pa mr zanima dal ce mi poslodavac isplatiti minimalac ili ono koliko sam zaradio

  Autor Filip — 26 Nov 2017, 16:25

 100. postovani, da li se moze otakzati ugovor o radu zaposlenom ako se zatvara samo poslovnica u okviru akcionarskog drustva koje ostaje da radi i dalje, po osnovu smanjenja obima posla i prestana potrebe za radom>
  ?
  Potrebno je da osnov za otkaz ugovora ne bude tehnoloski visak, vec recimo smanjenej obima posla i zaposleni vise nema gde da se rasporedi jer se ta poslovnic zatvara.
  Ali druge poslovnice u okviru AD i dalje nastavljaju da posluju

  Autor ivana — 01 Jun 2018, 11:03


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.rs